جدیدترین ملک ها : 

لیست اجاره آپارتمان۲

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
ودیعه
اجاره
تاریخ
۶۰۱ فاز۱خ۱۳ شرقی ۲ ۵۴ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۶م ۴۲۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۱۳ فاز۱ رفاه۶ ۳ ۴۰ ۱ ۱۲ ۳ ندارد ۱۳م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۱۴ فاز۱خ ۱۰شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۵ ۹ ۱۷م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۱۷ فاز۱ خ گلبرگ ۱ ۵۰ ۱ ۹ ۸ مشاع ۸م ۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۲۱ خ طالقانی ۳ ۷۶ ۲ اختصاصی ۲۰م ۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۲۳ فاز۱خ۸ شرقی ۳ ۶۹ ۲ ۶ اختصاصی ۲۳م ۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۲۸ فاز۱خ۵غربی ۲ ۵۴ ۲ ۹ ۶ اختصاصی ۱۶م ۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳۲ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۴۷ ۱ ۸ ۱۰ اختصاصی ۱۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳۴ فاز۱خ ۱۵غربی ۲ ۶۱ ۱ ۱۴ ۵ ندارد ۲۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳۷ اندیشه ۲ ۷۰ ۲ ۸ ۷ ندارد ۳۰م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳۹ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۴۰ ۱ ۱۶ ۱۹م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۶۴۲ فاز۱بین۱۴و۱۵ شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۴ مشاع ۲۰م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳

ه

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴