جدیدترین ملک ها : 

لیست اجاره مغازه

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ

آب

برق
گاز
تلفن
اجاره
تاریخ
۱ بین خ۱۳و۱۴غربی زیرزمین ۵۰ دارد دارد دارد دارد ۱۷م قابل تبدیل ۹۶/۱۰/۲۳
۲ بین۱۳و۱۴غربی زیرزمین ۴۵ دارد دارد دارد دارد ۳۵م قابل تبدیل ۹۶/۱۰/۲۳
۴ خ۱۳شرقی زیرزمین ۴۵ دارد دارد دارد دارد ۲۷م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۵ خ۱۱و۱۲معلم همکف ۵۸ دارد دارد دارد دارد ۴۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۷ ریاست جمهوری زیرزمین ۶۰ دارد دارد دارد دارد ۱۰م ۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۸ بین۳و۴ شرقی زیرزمین ۴۰ دارد دارد دارد دارد ۵م ۱۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۹ خ گلنوش همکف ۲۲ دارد دارد دارد دارد ۱۰م ۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰ پاساژگلدیس ۲ ۶۰ دارد دارد دارد دارد ۸م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۱ خ۱۱غربی ۱ ۲۶ دارد دارد دارد دارد ۵م ۸۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۲ خ۱۱غربی ۱ ۱۶ دارد دارد دارد دارد ۵م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۳ ۱۵شرقی ۱ ۲۸ دارد دارد دارد دارد ۷م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۴ ۱۲شرقی ۱ ۲۰ دارد دارد دارد دارد ۵م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۵ دور میدان گودی ۱ ۳۰ دارد دارد دارد دارد ۱۰م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۶ دور میدان گودی همکف ۱۸ دارد دارد دارد دارد ۷م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۷ خ۱۳شرقی ۱ ۳۰ دارد دارد دارد دارد ۲۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۱۸ بین۱۳و۱۴شرقی زیرزمین ۳۳ دارد دارد دارد دارد ۲۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۱۹ فاز۱دور میدان گودی ۱ ۱۸٫۵ دارد دارد دارد دارد ۱۸م رهن کامل قابل تبدیل ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰ شهرک رفاه زیرزمین ۲۵۰ دارد دارد دارد دارد ۶۰م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱ خ۱۴غربی ۱ ۴۰ دارد دارد دارد دارد ۱۷٫۵م ۳۳۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲ شهرک مریم کوثر۲ ۱ ۲۲ دارد دارد دارد دارد ۱۳م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳ خ۱۵غربی ۱ ۱۹ دارد دارد دارد دارد ۸م ۱۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴ فاز ۱دور میدان گودی همکف ۷۰متر۳۰متر بالکن دارد دارد دارد دارد ۱۰م ۱۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵ فاز۱میدان کودی زیرزمین ۷۰ دارد دارد دارد دارد ۵م ۷۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶ خ۱۴غربی همکف ۲۳ دارد دارد دارد دارد ۳۵م ۲۲۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷ رفاه۱۱ همکف ۱۲ دارد دارد دارد دارد ۳م ۱۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸ شهرک مریم بین حافظ ۵و۷ همکف ۲۶ دارد دارد دارد دارد ۲۵م ۱۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۹ فاز۱خ۱۳غربی همکف ۱۸ دارد دارد دارد دارد ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۱ فاز۱خ۶شرقی همکف ۲۰ دارد دارد دارد دارد ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۲ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۶۷ دارد دارد دارد دارد ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۳ فاز۱میدان گودی همکف ۳۲ دارد دارد دارد دارد ۱۵م ۲۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۴ فاز۱خ گلبرگ همکف ۲۸ دارد دارد دارد دارد ۸م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۵ فاز۱خ ۱۲شرقی نبش پاساژ همکف ۲۸ دارد دارد دارد دارد ۲۲م ۱۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۸ فاز۱خ۴شرقی همکف ۲۴۵مغازه۱۷۵بالکن دارد دارد دارد دارد ۱۰۰م ۷۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۰ فاز۱ خ عمران ۱۶ ۲م ۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۱ فاز۱خ ۱۵ شرقی همکف ۵۰-۹۰ فول امکانات ۶۵م رهن کامل ۹۶/۱۰/۲۳
۴۲ خ۱۴ غربی همکف ۱۵ فول امکانات ۹۶/۱۰/۲۳
۴۳ فاز۱خ ۸غربی همکف ۲۰ امکانات فول ۸م ۵۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۴ فاز۱ خ۱۲ غربی همکف ۲۱ فول امکانات ۱۷م رهن کامل قابل تبدیل تا ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۵ فاز۱ زیرزمین تجاری ۳۸ ۱۵م رهن قابل تبدیل تا۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۶ فاز۱ خ ۱۴ غربی زیرزمین ۱۱۰ ۱۲م ۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۷ فاز۱ ۴۰ ۱۵م ۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۸ فاز۱بین۱۳و۱۴ شرقی ۲۴ ۲۰م ۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۹ فاز۱ رفاه۲ همکف ۱۵ ۸م ۱۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۰ فاز۱ خ مدرس ۱۷٫۵ ۱۰م ۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۱ فاز۱خ۱۴ غربی ۵۰ ۱۰م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۲ فاز۱ بین معلم و عمران ۲۰ ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۳ فاز۱ بین ۱۱و۱۲ غربی ۱۵۰ ۱۵م ۸۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۴ بلوار ریاست جمهوری زیرزمین ۵۶ ۱۰م ۱۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۵ فاز۱خ۸غربی ۱ ۱۱ ۱۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۶ فاز۱خ گلنوش همکف ۶۰ ۲۰م ۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۷ فاز۱خ۱۵شرقی همکف ۲۰۰ ۵م ۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۸ فاز۱ ۲طبقه ۵۹-۴۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۹ شهریار خ ولیعصر زیرزمین ۱۴ ۱۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۰ فاز۱خ۱۲غربی ۱۴ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۱ فاز۱خ۱۲غربی ۴۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۲ فاز۱خ۴غربی ۲۰ ۲۵م ۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳ فاز۱خ۱۰غربی ۲۷٫۵ ۵م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۴ فاز۱خ۱۳شرقی ۱۹ ۱۰م ۱۲۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۶ فاز۱ میدان گودی ۳۵ ۳م ۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۷ فاز۱ بین ۷و۸ شرقی زیرزمین ۳۲ ۱۵م ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۸ فاز۱خ۱۲شرقی ۲۳ ۱۰م ۶۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۶۹ فاز۱خ۱۲غربی همکف ۵۰ ۱۰م ۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴