جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان شهرک مریم ۲

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۷۰۷ شهرک مریم عطار۴ مختلف ۶۰-۸۵ ۱-۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۱۰ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۵۱ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۶۰۰۰۰ ۳۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۱۱ شهرک مریم بهار۳ ۱ ۷۱ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۱۲ خ طالقانی ۴ ۷۵ ۲ ۸ ۵ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۱۵ کوثر۲ ۱ ۶۰ ۱ ۵۶ ۱ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۲۱ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۰ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۲ شهرک مریم خ مبین ۴ ۳۲٫۵ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۴ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۰ ۱ ۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱-۲ ۵۸ ۲ ۹ نوساز مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۶ کوثر۲ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۳ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۷ کوثر۲ ۶ ۶۷ ۲ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۲۸ شهرک مریم خ دانش ۲ ۷۵ ۲ ۲ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۳۰ کوثر۲ ۱ ۶۰ ۲ ۶۰ ۱ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۳۱ شهرک مریم حافظ۱ ۲ ۷۸ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۳۲ شهرک مریم ۶ ۵۵ ۱ ۹۰ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۳۷ شهرک مریم سعدی۱ ۳ ۵۵ ۱ ۲۸ ۴ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۷۴۰ شهرک مریم کوثر۱ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۱ شهرک مریم خ مبین ۲ ۵۱ ۱ ۱ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۳ خ طالقانی کوثر۲ ۱ ۶۸ ۲ ۱۲۰ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۴ خ طالقانی کوثر۲ ۴ ۵۸ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۵ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۵۰ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۸ شهرک مریم خ مبین ۷ ۷۳ ۲ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۴۹ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۴۳ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۵۰ خ طالقانی ۲ ۵۴ ۱ ۵۰ نوساز اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۵۱ شهرک مریم خ رودکی ۳ ۷۶ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۸م ۹۷/۵/۱۵
۷۵۲ شهرک مریم گلزار۱ ۲ ۴۳ ۱ ۴ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۷۵۶ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۴۶ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۶۰ شهرک مریم خ مبین ۸ ۵۸ ۱ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۶۵ شهرک مریم خ مبین ۸ ۵۵ ۱ نوساز اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۶۸ شهرک مریم حافظ۷ ۱-۲-۳ ۵۰-۵۲ ۲ ۹ نوساز اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۷۷۱ شهرک مریم خ غدیر ۱-۲ ۷۹-۷۳ ۲ ۶ نوساز مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۷۷۲ شهرک مریم حافظ۵ ۱ ۵۰٫۵۰ ۱ ۹ ۲ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۷۵ شهرک امید ۴ ۷۳٫۵ ۲ ۴ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۷۷ شهرک مریم خ پردیس ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۷۸ شهرک مریم خ مبین ۷ ۷۳ ۲ نوساز جدا ۱۴۳۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۸۲ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۴۰ ۱ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۸۵ خ طالقانی ۵ ۵۱ ۱ نوساز اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۷۸۷ شهرک مریم خ مبین ۲ ۵۰ ۲ ۳ اختصاصی ۱۶۳۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۸۸ خ طالقانی کوثر۲ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۷۸۹ شهرک مریم خ مبین ۷۰ ۲ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۷۹۳ شهرک مریم خ غدیر ۳ ۶۰-۶۲ ۲ ۶ ۱ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۷۹۴ شهرک مریم خ مبین ۲ ۴۸ ۱ نوساز اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۰۰ شهرک مریم خ سپهری ۲ ۷۴ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۸۰۲ شهرک مریم خ ارتش ۶ ۵۱ ۱ نوساز مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۰۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۴۰ ۱ ۹ نوساز ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۱۱ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۵۰ ۱ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۱۲ شهرک مریم خ مبین ۱ ۵۶ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۱۵ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۷۳ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۸۱۶ شهرک مریم خ ارتش ۳ ۵۷ ۱ ۱۶۰ ۲ اختصاصی ۱۶۹۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۱۸ شهرک مریم خ ارتش ۶ ۴۲ ۱ نوساز ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۲۰ شهرک مریم ۴ ۷۰ ۲ ۲۵۰ ۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۲۲ شهرک مریم حافظ۴ ۵۴ ۱ ۹ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۲۳ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۵۰ ۱ ۱۹۰ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۹۷/۵/۱۵
۸۲۷ شهرک مریم خ ارتش ۷ ۴۸ ۱ نوساز ۴۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۳۱ شهرک مریم نرگس۱ ۱ ۷۱ ۲ ۹ ۱ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۴۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۳۷ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۴۳ ۱ ندارد ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۸۴۵ شهرک مریم نرگس۲ ۲ ۶۰ ۲ ۹ ۳ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۸۵۰ شهرک مریم گلزار۱ ۲ ۵۵ ۱ ۶ ۴ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۶م ۹۷/۵/۱۵
۸۵۸ شهرک مریم خ رحمن ۳ ۷۳٫۵ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۳۸۰۰۰۰ ۱۲م ۹۷/۵/۱۵
۸۶۲ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۳ ۱ ۲۰۰ ۴ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۶۸ شهرک مریم خ بهاران ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۵ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۷۳ شهرک مریم خ یاس۱ مختلف ۷۲ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۷۸ شهرکمریم لاله۳ ۳ ۶۰٫۵۶ ۱ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۶۰۰۰۰ ۴۰م ۹۷/۵/۱۵
۸۸۵ شهرک مریم خ پاییزان ۳ ۵۰ ۱ ۷ ۲ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۸۹۲ شهرک مریم ۲ ۵۶ ۱ ۹ ۳ ندارد ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۰۰ شهرک مریم ۱ ۵۸ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۹۷/۵/۱۵
۹۰۴ شهرک مریم خ دانش ۳ ۵۲ ۱ ۹ ۵ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۰۸ شهرک مریم ۲ ۶۰ ۸ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۱۱ شهرکمریم نور۴ ۲ ۷۲ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۱۶ شهرک مریم خ رودکی ۲ ۷۱ ۲ ۹ ۴ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۹م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۹۲۰ شهرک مریم لاله۴ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۳ اختصاصی ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۲۳ شهرک مریم خ بهاران ۴ ۶۷ ۲ ۸ نوساز ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۲۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۳۸ ۱ ۱۲ نوساز ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۲۸ شهرک مریم خ دانش ۳ ۶۰ ۱ ۶ ۶ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۳۲ شهرک مریم عطار۴ ۱ ۷۸٫۵ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۳۹ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۳۸ ۱ ۱۲ نوساز مشاع ۲۰۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۴۳ شهرک مریم لاله۳ ۳ ۶۰٫۵ ۱ ۶ ۷ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۴۵ شهرک مریم خ رحمان ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۴۸ فاز۱خ طالقانی ۵ ۵۵ ۱ نوساز ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۷/۵/۱۵
۹۵۰ شهرک مریم نرگس یک ۲ ۴۵ ۱ ۶ ۱ مشاع ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۹۵۳ شهرکمریم عطار۴ ۲ ۶۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۵۵ شهرک مریم خ ارشاد ۳ ۳۹ ۱ ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۹۵۹ شهرک کوچه اخلاص مختلف ۸۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۵/۱۲/۱۶
۹۶۴ شهرک مریم ۳ ۵۰ ۱ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۱م ۹۷/۵/۱۵
۹۶۷ شهرک مریم ۵ ۵۸ ۱ نوساز ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۶۸ شهرکمریم خدانش ۳ ۶۸ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۴۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۷۰ شهرک مریم کوثر۲ ۳ ۴۷ ۱ ۹ ۴ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۷۲ شهرک مریم لاله۶ ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۲م ۹۷/۵/۱۵
۹۷۵ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۵۱٫۵ ۱ ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۷۹ شهرک مریم نرگس۱ ۳ ۴۸ ۱ ۱۲ ۲ ندارد ۱۶۸۰۰۰۰ ۳۵م ۹۷/۵/۱۵
۹۸۲ شهرک مریم خ فردوسی ۱ ۷۰ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۸۴ شهرک مریم نور۱ ۱ ۸۳ ۲ ۶ ۶ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۹۸۷ شهرک مریم خ فردوسی ۳ ۳۸٫۵ ۱ ۱۲ ۲ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۷/۵/۱۵
۹۸۹ شهرک مریم ۶ ۳۷ ۱ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۹۱ شهرک مریم ۴۷ ۱ ۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۹۹۴ شهرک مریم خ ارشاد ۱ ۱۰۷ ۲ ۱۲ نوساز ندارد ۹۷/۵/۱۵
۹۹۶ کوثر۲ ۳ ۴۸ ۱ ۵۶ ۲ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۹۹۸ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۵۸ ۲ ۹ ۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۰۰ شهرک مریم حافظ۴ مختلف ۹۵ ۳ ۶ نوساز ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴