جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان شهرک مریم ۲

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۷۰۷ شهرک مریم عطار۴ مختلف ۶۰-۸۵ ۱-۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۱۰ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۵۱ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۶۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۱۱ شهرک مریم بهار۳ ۱ ۷۱ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۱۲ خ طالقانی ۴ ۷۵ ۲ ۸ ۵ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۱۵ کوثر۲ ۱ ۶۰ ۱ ۵۶ ۱ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۱ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۰ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۲ شهرک مریم خ مبین ۴ ۳۲٫۵ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۴ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۰ ۱ ۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱-۲ ۵۸ ۲ ۹ نوساز مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۶ کوثر۲ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۳ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۷ کوثر۲ ۶ ۶۷ ۲ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲۸ شهرک مریم خ دانش ۲ ۷۵ ۲ ۲ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۳۰ کوثر۲ ۱ ۶۰ ۲ ۶۰ ۱ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۳۱ شهرک مریم حافظ۱ ۲ ۷۸ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۳۲ شهرک مریم ۶ ۵۵ ۱ ۹۰ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۳۷ شهرک مریم سعدی۱ ۳ ۵۵ ۱ ۲۸ ۴ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۰ شهرک مریم کوثر۱ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۱ شهرک مریم خ مبین ۲ ۵۱ ۱ ۱ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۳ خ طالقانی کوثر۲ ۱ ۶۸ ۲ ۱۲۰ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۴ خ طالقانی کوثر۲ ۴ ۵۸ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۵ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۵۰ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۸ شهرک مریم خ مبین ۷ ۷۳ ۲ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۴۹ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۴۳ ۱ نوساز اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۵۰ خ طالقانی ۲ ۵۴ ۱ ۵۰ نوساز اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۵۱ شهرک مریم خ رودکی ۳ ۷۶ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۵۲ شهرک مریم گلزار۱ ۲ ۴۳ ۱ ۴ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۷۵۶ شهرک مریم خ ارتش ۴ ۴۶ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۶۰ شهرک مریم خ مبین ۸ ۵۸ ۱ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۶۵ شهرک مریم خ مبین ۸ ۵۵ ۱ نوساز اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۶۸ شهرک مریم حافظ۷ ۱-۲-۳ ۵۰-۵۲ ۲ ۹ نوساز اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷۱ شهرک مریم خ غدیر ۱-۲ ۷۹-۷۳ ۲ ۶ نوساز مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷۲ شهرک مریم حافظ۵ ۱ ۵۰٫۵۰ ۱ ۹ ۲ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷۵ شهرک امید ۴ ۷۳٫۵ ۲ ۴ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷۷ شهرک مریم خ پردیس ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷۸ شهرک مریم خ مبین ۷ ۷۳ ۲ نوساز جدا ۱۴۳۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۸۲ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۴۰ ۱ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۸۵ خ طالقانی ۵ ۵۱ ۱ نوساز اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۸۷ شهرک مریم خ مبین ۲ ۵۰ ۲ ۳ اختصاصی ۱۶۳۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۸۸ خ طالقانی کوثر۲ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۷۸۹ شهرک مریم خ مبین ۷۰ ۲ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۹۳ شهرک مریم خ غدیر ۳ ۶۰-۶۲ ۲ ۶ ۱ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۷۹۴ شهرک مریم خ مبین ۲ ۴۸ ۱ نوساز اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۰۰ شهرک مریم خ سپهری ۲ ۷۴ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۸۰۲ شهرک مریم خ ارتش ۶ ۵۱ ۱ نوساز مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۰۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۴۰ ۱ ۹ نوساز ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۱۱ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۵۰ ۱ نوساز مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۱۲ شهرک مریم خ مبین ۱ ۵۶ ۱ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۱۵ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۷۳ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۸۱۶ شهرک مریم خ ارتش ۳ ۵۷ ۱ ۱۶۰ ۲ اختصاصی ۱۶۹۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۱۸ شهرک مریم خ ارتش ۶ ۴۲ ۱ نوساز ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۲۰ شهرک مریم ۴ ۷۰ ۲ ۲۵۰ ۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۲۲ شهرک مریم حافظ۴ ۵۴ ۱ ۹ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۲۳ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۵۰ ۱ ۱۹۰ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۸۲۷ شهرک مریم خ ارتش ۷ ۴۸ ۱ نوساز ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۳۱ شهرک مریم نرگس۱ ۱ ۷۱ ۲ ۹ ۱ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۳۷ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۴۳ ۱ ندارد ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۴۵ شهرک مریم نرگس۲ ۲ ۶۰ ۲ ۹ ۳ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۸۵۰ شهرک مریم گلزار۱ ۲ ۵۵ ۱ ۶ ۴ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۵۸ شهرک مریم خ رحمن ۳ ۷۳٫۵ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۳۸۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۶۲ شهرک مریم خ ارتش ۵ ۵۳ ۱ ۲۰۰ ۴ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۶۸ شهرک مریم خ بهاران ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۵ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۷۳ شهرک مریم خ یاس۱ مختلف ۷۲ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۷۸ شهرکمریم لاله۳ ۳ ۶۰٫۵۶ ۱ ۶ ۵ اختصاصی ۱۵۶۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۸۸۵ شهرک مریم خ پاییزان ۳ ۵۰ ۱ ۷ ۲ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۸۹۲ شهرک مریم ۲ ۵۶ ۱ ۹ ۳ ندارد ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۰۰ شهرک مریم ۱ ۵۸ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۹۰۴ شهرک مریم خ دانش ۳ ۵۲ ۱ ۹ ۵ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۰۸ شهرک مریم ۲ ۶۰ ۸ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۱۱ شهرکمریم نور۴ ۲ ۷۲ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۱۶ شهرک مریم خ رودکی ۲ ۷۱ ۲ ۹ ۴ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۹م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۹۲۰ شهرک مریم لاله۴ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۳ اختصاصی ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۲۳ شهرک مریم خ بهاران ۴ ۶۷ ۲ ۸ نوساز ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۲۵ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۳۸ ۱ ۱۲ نوساز ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۲۸ شهرک مریم خ دانش ۳ ۶۰ ۱ ۶ ۶ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۳۲ شهرک مریم عطار۴ ۱ ۷۸٫۵ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۳۹ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۳۸ ۱ ۱۲ نوساز مشاع ۲۰۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۴۳ شهرک مریم لاله۳ ۳ ۶۰٫۵ ۱ ۶ ۷ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۴۵ شهرک مریم خ رحمان ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۴۸ فاز۱خ طالقانی ۵ ۵۵ ۱ نوساز ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۹۵۰ شهرک مریم نرگس یک ۲ ۴۵ ۱ ۶ ۱ مشاع ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۵۳ شهرکمریم عطار۴ ۲ ۶۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۵۵ شهرک مریم خ ارشاد ۳ ۳۹ ۱ ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۹۵۹ شهرک کوچه اخلاص مختلف ۸۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۵/۱۲/۱۶
۹۶۴ شهرک مریم ۳ ۵۰ ۱ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۶۷ شهرک مریم ۵ ۵۸ ۱ نوساز ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۶۸ شهرکمریم خدانش ۳ ۶۸ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۷۰ شهرک مریم کوثر۲ ۳ ۴۷ ۱ ۹ ۴ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۷۲ شهرک مریم لاله۶ ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۷۵ شهرک مریم خ ارتش ۲ ۵۱٫۵ ۱ ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۷۹ شهرک مریم نرگس۱ ۳ ۴۸ ۱ ۱۲ ۲ ندارد ۱۶۸۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۸۲ شهرک مریم خ فردوسی ۱ ۷۰ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۸۴ شهرک مریم نور۱ ۱ ۸۳ ۲ ۶ ۶ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۹۸۷ شهرک مریم خ فردوسی ۳ ۳۸٫۵ ۱ ۱۲ ۲ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۸۹ شهرک مریم ۶ ۳۷ ۱ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۹۱ شهرک مریم ۴۷ ۱ ۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹۹۴ شهرک مریم خ ارشاد ۱ ۱۰۷ ۲ ۱۲ نوساز ندارد ۹۶/۱۰/۲۳
۹۹۶ کوثر۲ ۳ ۴۸ ۱ ۵۶ ۲ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۹۹۸ شهرک مریم حافظ۴ ۱ ۵۸ ۲ ۹ ۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۰۰ شهرک مریم حافظ۴ مختلف ۹۵ ۳ ۶ نوساز ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴