جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان ۳

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۲۸۰۸ فاز۱ رفاه۱۳ ۱ ۴۸ ۱ ۸ ۱۲ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۹م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۰۹ فاز۱ خ۱۲ شرقی ۳ ۵۵ ۱ ۶ ۲ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۰ فاز۱ خ۸ غربی ۲ ۵۰ ۱ ۱۰ اختصاصی ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۱ فاز۱خ۱۳ غربی ۳ ۴۷ ۱ ۹ ۹ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۲ فاز۱بین۵و۶ معلم ۱ ۷۲ ۲ ۶ ۱۲ مشاع ۴۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۳ فاز۱خ۶غربی ۱ ۶۵ ۲ ۵ ۱۲ مشاع ۱۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۴ فازخ۱۵غربی ۳ ۵۹ ۱ ۸ دارد ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۵ فاز۱خ ۱۴غربی ۱ ۴۴ ۱ ۹ ۱۰ ندارد ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۶ فاز۱ ۳ ۷۰ ۲ ۹ ۱۰ مشاع ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۸ فاز۱ رفاه۹ ۳ ۷۰ ۲ ۶ ۱۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۱۹ فاز۱خ مبین ۲ ۶۲ ۲ ۱۲*۳ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۰ فاز۱ ۱ ۴۲ ۱ ۹ ۱۱ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۱ فازخ۱۴غربی ۲و۳ ۸۵/۹۵ ۲ ۷ نوساز اختصاصی ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۲ فاز۱خ۱۰شرقی ۲ ۴۵ ۱ ۶ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سند آزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۳ فاز۱خ۱غربی ۳ ۴۰ ۱ ۱۲ ۶ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۴ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۶۵ ۲ ۳۰ ۸ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۶ فاز۱ رفاه۱۰ ۳ ۴۲ ۱ ۹ ۳ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۷ فاز۱خ ۱۱غربی ۱ ۶۴ ۲ ۱۲ ۳ ۲۱۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۲۹ فاز۱خ۹غربی ۳ ۵۲ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۰ فاز۱رفاه۲۰ ۳ ۵۴ ۱ ۹ ۱۲ مشاع کلا۶۸م ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۱ فاز۱خ ۱۲غربی ۳ ۴۵ ۱ ۸ ۱۳ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۲ فاز۱خ۹غربی ۳ ۷۰ ۲ ۳ نوساز مشاع ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۶۳ ۱ ۶ ۶ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۴ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۴۹ ۱ ۱۲*۲ ۱ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۳۵ فاز۱خ۴غربی ۳ ۴۷ ۱ ۱۲ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۴۰ فاز۱خ اول غربی ۱ ۵۱ ۱ ۹ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۴۲ فاز۱ خ۱۵غربی ۱ ۴۹٫۵ ۱ ۹ ۸ ندارد کلا۸۳م ۴۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۴۵ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۶۳ ۱ ۱۸ ۲ کلا۱۲۲م سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۴۸ فاز رفاه۲ ۳ ۵۴ ۱ ۱۰ مشاع ۴۳م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۵۰ فاز۱خ۴ شرقی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۱۵ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۵۲ فاز۱ خ عارف ۳ ۵۷٫۵ ۱ ۹ ۲ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۵۴ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۵۲٫۵ ۱ ۹ ۱۲ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۵۷ فاز۱ ۱ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۵۹ فاز۱خ۱۲ شرقی ۲ ۵۶ ۲ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۶۲ فاز۱ خ طبیعت ۲ ۶۰ ۲ ۹ ۹ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۶۴ فاز۱ خ ۱۱غربی ۱ ۷۴ ۲ ۱۲ ۳ ندارد کلا۱۱۰م سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۶۶ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۵۳ ۱ ۹ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۶۹ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۵۴٫۵ ۱ ۶ ۱۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۷۱ فاز۱ خ۱۳ شرقی ۱ ۶۶٫۴۰ ۶ ۷ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۷۳ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۸۱ ۲ ۹ ۱۵ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۷۵ فاز۱ رفاه۸ ۲ ۴۶ ۲ ۹ ۸ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۷۷ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۵۵٫۵ ۱ ۶ ۲ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۸۰ فاز۱خ ۱۳غربی ۳ ۵۹ ۱ ۱۲ ۴ ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰موام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۸۲ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۶۵ ۲ ۳۰ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۸۶ فاز۱خ ۱۲ شرقی ۱ ۵۲ ۲ ۹ ۱۴ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۸۹ فاز۱خ رفاه۱۲ ۴۸ ۱ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۹۱ فاز۱خ۱۳ غربی ۲ ۵۹ ۱ ۱۲ ۳ اختصاصی ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۹۴ فاز۱خ معلم بین۸و۹ ۶۰ ۲ ۱ ۹ ۵ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۸۹۸ فاز۱خ۲ شرقی ۳ ۷۰ ۲ ۳ اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۰۰ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۶۰٫۲۷ ۲ ۶ ۱۵ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۰۳ فاز۱خ۱۲ شرقی ۱ ۵۳ ۲ ۹ ۱۲ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۰۷ فاز۱خ۱۳ شرقی ۲ ۴۸٫۵ ۱ ۱۲ ۸ مشاع ۱۵۷۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۱۰ فاز۱خ ۱۲ غریی ۲ ۵۷ ۱ ۹ ۱۴ اختصاصی ۱۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۱۳ فاز۱خ۵ شرقی ۱ ۷۴ ۲ ۶ ۱۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۱۶ فاز ۱۷غربی معلم ۲ ۵۶ ۱ ۹ ۹ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۱۹ فاز۱ شاهد شرقی ۱الی۵ ۸۵و۹۰و۹۵ ۲ ۳۲ نوساز اختصاصی ۲۹۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۲۵ فاز۱خ۸ شرقی ۱ ۴۳ ۱ ۱۲ ۳ ۲۰۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۲۸ فاز۱ رفاه۱ ۱ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۳۱ فاز۱خ۱۳ شرقی ۱ ۶۸٫۵ ۲ ۱۲ ۱۰ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۳۴ فاز۱خ۹غربی ۲ ۶۵ ۲ ۵ ۵ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۳۷ فاز۱ خ ۸شرقی مختلف ۱۵۰-۱۱۰ ۲و۳ ۸ نوساز اختصاصی ۲۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۴۱ فاز۱خ۹شرقی ۳ ۵۲٫۵ ۱ ۱۲ ۳ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۴۴ فاز۱خ۳غربی ۱ ۵۵ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۴۹ فاز۱خ۱۰غربی همکف ۴۶٫۵ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۵۲ فاز۱ خمجنون ۲ ۷۰٫۴۸ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۳۰م رهن۳۵م نقد ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۵۴ فاز۱خمبین ۳ ۵۱ ۱ ۱۵ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۵۸ فاز۱ کوچه عارف ۳ ۵۷ ۱ ۹ ۲ ۱۹۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۶۰ فاز۱ خ گلنوش ۲ ۵۶٫۵ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۶۲ فاز۱خ ۱۳ شرقی ۱ ۵۴ ۱ ۹ ۹ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۷۱ فاز۱ رفاه۳ ۳ ۵۱ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۵۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۷۳ فاز۱خ۵شرقی ۳ ۶۴ ۲ ۳ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۷۶ فاز۱خ اطلاعات ۱ ۴۸ ۱ ۱۸۰ ۱ ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۷۸ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۵۰ ۲ ۵ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۸۱ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۶۴ ۲ ۶ ۱۰ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۵م وام جانبازی ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۸۳ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۴۳ ۱ ۹ ۶ ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۳م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۸۶ فاز۱خ شاهدغربی ۲ ۴۶ ۱ ۱۲ ۶ ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۸۹ فاز۱خ۹غربی ۳ ۶۲ ۲ ۱۸ ۵ اختصاصی ۲۰۷۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۹۳ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۵۸ ۲ ۱۸ ۱۰ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۹۶ فاز۱خ گلنوش ۳ ۴۶ ۱ ۱۰ ۱۵ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۲م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۹۹۸ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۵۶ ۱ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۳۰۰۴ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۵۱ ۱ ۹ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
ا
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴