جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان ۳

 

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۲۸۰۸ فاز۱ رفاه۱۳ ۱ ۴۸ ۱ ۸ ۱۲ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۹م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۰۹ فاز۱ خ۱۲ شرقی ۳ ۵۵ ۱ ۶ ۲ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۰ فاز۱ خ۸ غربی ۲ ۵۰ ۱ ۱۰ اختصاصی ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۱ فاز۱خ۱۳ غربی ۳ ۴۷ ۱ ۹ ۹ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۲ فاز۱بین۵و۶ معلم ۱ ۷۲ ۲ ۶ ۱۲ مشاع ۴۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۳ فاز۱خ۶غربی ۱ ۶۵ ۲ ۵ ۱۲ مشاع ۱۲م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۴ فازخ۱۵غربی ۳ ۵۹ ۱ ۸ دارد ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۵ فاز۱خ ۱۴غربی ۱ ۴۴ ۱ ۹ ۱۰ ندارد ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۶ فاز۱ ۳ ۷۰ ۲ ۹ ۱۰ مشاع ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۸ فاز۱ رفاه۹ ۳ ۷۰ ۲ ۶ ۱۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۱۹ فاز۱خ مبین ۲ ۶۲ ۲ ۱۲*۳ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۰ فاز۱ ۱ ۴۲ ۱ ۹ ۱۱ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۱ فازخ۱۴غربی ۲و۳ ۸۵/۹۵ ۲ ۷ نوساز اختصاصی ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۲ فاز۱خ۱۰شرقی ۲ ۴۵ ۱ ۶ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سند آزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۳ فاز۱خ۱غربی ۳ ۴۰ ۱ ۱۲ ۶ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۴ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۶۵ ۲ ۳۰ ۸ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۶ فاز۱ رفاه۱۰ ۳ ۴۲ ۱ ۹ ۳ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۷ فاز۱خ ۱۱غربی ۱ ۶۴ ۲ ۱۲ ۳ ۲۱۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۲۹ فاز۱خ۹غربی ۳ ۵۲ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۰ فاز۱رفاه۲۰ ۳ ۵۴ ۱ ۹ ۱۲ مشاع کلا۶۸م ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۱ فاز۱خ ۱۲غربی ۳ ۴۵ ۱ ۸ ۱۳ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۲ فاز۱خ۹غربی ۳ ۷۰ ۲ ۳ نوساز مشاع ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۶۳ ۱ ۶ ۶ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۴ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۴۹ ۱ ۱۲*۲ ۱ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۷م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۳۵ فاز۱خ۴غربی ۳ ۴۷ ۱ ۱۲ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۴۰ فاز۱خ اول غربی ۱ ۵۱ ۱ ۹ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۴۲ فاز۱ خ۱۵غربی ۱ ۴۹٫۵ ۱ ۹ ۸ ندارد کلا۸۳م ۴۸م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۴۵ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۶۳ ۱ ۱۸ ۲ کلا۱۲۲م سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۴۸ فاز رفاه۲ ۳ ۵۴ ۱ ۱۰ مشاع ۴۳م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۵۰ فاز۱خ۴ شرقی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۱۵ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۵۲ فاز۱ خ عارف ۳ ۵۷٫۵ ۱ ۹ ۲ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۵۴ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۵۲٫۵ ۱ ۹ ۱۲ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۵۷ فاز۱ ۱ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۵۹ فاز۱خ۱۲ شرقی ۲ ۵۶ ۲ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۶۲ فاز۱ خ طبیعت ۲ ۶۰ ۲ ۹ ۹ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۷م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۶۴ فاز۱ خ ۱۱غربی ۱ ۷۴ ۲ ۱۲ ۳ ندارد کلا۱۱۰م سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۶۶ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۵۳ ۱ ۹ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۶۹ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۵۴٫۵ ۱ ۶ ۱۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۷۱ فاز۱ خ۱۳ شرقی ۱ ۶۶٫۴۰ ۶ ۷ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۷۳ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۸۱ ۲ ۹ ۱۵ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۷۵ فاز۱ رفاه۸ ۲ ۴۶ ۲ ۹ ۸ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۷۷ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۵۵٫۵ ۱ ۶ ۲ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۸۰ فاز۱خ ۱۳غربی ۳ ۵۹ ۱ ۱۲ ۴ ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰موام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۸۲ فاز۱خ۱۲ شرقی ۳ ۶۵ ۲ ۳۰ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۸۶ فاز۱خ ۱۲ شرقی ۱ ۵۲ ۲ ۹ ۱۴ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۸۹ فاز۱خ رفاه۱۲ ۴۸ ۱ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۹۱ فاز۱خ۱۳ غربی ۲ ۵۹ ۱ ۱۲ ۳ اختصاصی ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۹۴ فاز۱خ معلم بین۸و۹ ۶۰ ۲ ۱ ۹ ۵ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۸۹۸ فاز۱خ۲ شرقی ۳ ۷۰ ۲ ۳ اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۰۰ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۶۰٫۲۷ ۲ ۶ ۱۵ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۰۳ فاز۱خ۱۲ شرقی ۱ ۵۳ ۲ ۹ ۱۲ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۰۷ فاز۱خ۱۳ شرقی ۲ ۴۸٫۵ ۱ ۱۲ ۸ مشاع ۱۵۷۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۱۰ فاز۱خ ۱۲ غریی ۲ ۵۷ ۱ ۹ ۱۴ اختصاصی ۱۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۱۳ فاز۱خ۵ شرقی ۱ ۷۴ ۲ ۶ ۱۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۱۶ فاز ۱۷غربی معلم ۲ ۵۶ ۱ ۹ ۹ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۸م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۱۹ فاز۱ شاهد شرقی ۱الی۵ ۸۵و۹۰و۹۵ ۲ ۳۲ نوساز اختصاصی ۲۹۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۲۵ فاز۱خ۸ شرقی ۱ ۴۳ ۱ ۱۲ ۳ ۲۰۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۲۸ فاز۱ رفاه۱ ۱ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۳۱ فاز۱خ۱۳ شرقی ۱ ۶۸٫۵ ۲ ۱۲ ۱۰ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۳۴ فاز۱خ۹غربی ۲ ۶۵ ۲ ۵ ۵ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۳۷ فاز۱ خ ۸شرقی مختلف ۱۵۰-۱۱۰ ۲و۳ ۸ نوساز اختصاصی ۲۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۴۱ فاز۱خ۹شرقی ۳ ۵۲٫۵ ۱ ۱۲ ۳ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۴۴ فاز۱خ۳غربی ۱ ۵۵ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۴۹ فاز۱خ۱۰غربی همکف ۴۶٫۵ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۵۲ فاز۱ خمجنون ۲ ۷۰٫۴۸ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۳۰م رهن۳۵م نقد ۳۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۵۴ فاز۱خمبین ۳ ۵۱ ۱ ۱۵ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۵۸ فاز۱ کوچه عارف ۳ ۵۷ ۱ ۹ ۲ ۱۹۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۶۰ فاز۱ خ گلنوش ۲ ۵۶٫۵ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۶۲ فاز۱خ ۱۳ شرقی ۱ ۵۴ ۱ ۹ ۹ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۷۱ فاز۱ رفاه۳ ۳ ۵۱ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۵۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۷۳ فاز۱خ۵شرقی ۳ ۶۴ ۲ ۳ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۷۶ فاز۱خ اطلاعات ۱ ۴۸ ۱ ۱۸۰ ۱ ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۷۸ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۵۰ ۲ ۵ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۸۱ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۶۴ ۲ ۶ ۱۰ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۵م وام جانبازی ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۸۳ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۴۳ ۱ ۹ ۶ ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۳م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۸۶ فاز۱خ شاهدغربی ۲ ۴۶ ۱ ۱۲ ۶ ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۸۹ فاز۱خ۹غربی ۳ ۶۲ ۲ ۱۸ ۵ اختصاصی ۲۰۷۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۹۳ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۵۸ ۲ ۱۸ ۱۰ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۹۶ فاز۱خ گلنوش ۳ ۴۶ ۱ ۱۰ ۱۵ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۲م وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۲۹۹۸ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۵۶ ۱ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۰۴ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۵۱ ۱ ۹ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۰۷ فاز۱خ۱۳ شرقی ۱ ۵۱ ۱ ۹ ۱۱ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ندارد ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۱۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۲ ۶۵ ۲ ۱۲ ۱۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۱۳ فاز۱خ۱۳ شرقی ۳ ۷۱ ۲ ۱۲ ۱۵ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۱۷ فاز۱خ گلنوش ۱ ۷۳ ۲ ۸ ۵ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۲۰ فاز۱دورمیدان گودی ۳ ۵۷٫۵ ۲ ۱۵ ۷ ندارد ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۱م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۲۴ فاز۱خ ۴شرقی ۲و۳ ۷۰ ۱ ۴۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۲۶ فاز۱خ۱۰شرقی ۱ ۶۵ ۲ ۱۲ ۵ مشاع ۲۰۵۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰وام مهر ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۲۹ فاز۱خ۱۳ شرقی ۳ ۶۸ ۲ ۱۲ ۱۲ اختصاصی کلا۱۱۰۰۰۰۰۰۰م ۴۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۳۲ فاز۱خ۱۲غربی ۱٫۵ ۵۰ ۱ ۱۲ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۳۶ فاز۱خ۱۴غربی ۱ ۷۲٫۱۲ ۲ ۸ ۱۲ ۱۵۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۳۸ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۱۸ ۸ ندارد ۱۷۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۴۱ فاز۱ خ ارتش ۳ ۵۰ ۱ ۳ ندارد ۱۷۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۴۴ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۴۴ ۱ ۲۴ ۲ مشاع ۲۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۴۷ فاز۱خ۱غربی ۱ ۶۵ ۱ ۵ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۵۱ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۴۷ ۱ ۳ اختصاصی ۲۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۵۶ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۵۰٫۵ ۱ ۶ ۱۱ مشاع ۱۹۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۵۹ فاز۱خ۹غربی ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۱۳ مشاع ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۶۲ فاز۱خ۲غربی ۳ ۷۳ ۲ ۱۰ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۶۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۶۵ فاز۱ خ گلشن ۱ ۴۶ ۱ ۶ مشاع ۲۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۶۷ فاز۱خ۱۳ شرقی ۳ ۴۷ ۱ ۵ اختصاصی ۲۳۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۷۰ فاز۱خ۱۳ شرقی ۳ ۵۵ ۱ ۶ ۳ ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۷۵ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۵۳ ۲ ۹ ۹ سندآزاد ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۷۹ فاز۱ رفاه۳ ۳ ۵۱٫۲۳ ۱ ۹ ۱۰ ندارد ۱۵۲۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۸۱ فاز۱خ۷غربی ۲ ۹۸ ۲ ۱۲ ۴ ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۲/۲۴
۳۰۸۹ فاز۱ خ رفاه۶ ۲ ۵۵ ۱ ۸ ۵ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۹م ۹۶/۱۲/۲۴
ا
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴