جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان ۵

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۱۷۷۹ فاز۱خ۳غربی ۲ ۴۹ ۱ ۱۰ ۳ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۰ فاز۱خ۹شرقی ۲ ۴۶ ۱ ۲۰ ۸ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۱ فاز۱خ۶غربی ۱ ۳۷ ۱ ۱۲ ۱ اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۲ فاز۱ بین۱۳و۱۴غربی ۱ ۴۲ ۱ ۱۳ ۶ ندارد ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۳ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۵۲ ۱ ۱ مشاع ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۴ فاز۱خ۸شرقی ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۷ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۷ فاز۱خ۲غربی ۲ ۶۴ ۲ ۶ ۱۲ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۸۹ فاز۱۳شرقی ۱ ۷۲ ۲ ۹ ۳ ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۹۰ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۳ ۱ ۹ ۱۱ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۹۱ فاز۱خ گلنوش ۳ ۷۵ ۲ ۵ ۱ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۹۲ فاز۱خ۷شرقی ۳ ۵۹ ۲ ۲۱ ۱۰ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۹۵ فاز۱ بین خ۶و۷ غربی ۲ ۶۰ ۲ ۵ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۷۹۷ فاز۱ خ رفاه۱۳ ۲ ۵۲ ۱ ۹ ۷ ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۱ فاز۱خ کوثر۱ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۲ فاز۱ خ ۲غربی ۳ ۵۲ ۱ ۲۰ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۵ فاز۱خ رفاه۵ ۳ ۴۴ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۷ فاز۱خ ۱۳شرقی ۱ ۵۰ ۲ ۱۲*۲ ۵ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۸ فاز۱خ۲شرقی ۱ ۵۲ ۱ ۹ ۹ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۰۹ فاز۱خ۸شرقی ۱ ۷۲ ۳ ۱۲ ۴ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۴۳ ۱ ۱۲ ۲ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۱ فاز۱خ۲شرقی ۴ ۶۵ ۱ ۲۰ ۷ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۲ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۳۹ ۱ ۱۲ ۷ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۳ فاز۱خ رفاه۷ ۱ ۵۸ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۴ فاز۱خ۲غربی ۲ ۵۱٫۵ ۱ ۲۴ ۷ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۵ فاز۱خ۱غربی ۱ ۵۸ ۲ ۷ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۷ فاز۱خ۱۵غربی ۱ ۵۳ ۲ ۹ ۸ ندارد ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۱۹ فاز۱خ۴شرقی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۱۴ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۰ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۴۲ ۱ ۱۲ ۱ مشاع ۱۹۳۰۰۰۰ ۱۹م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۱ فاز۱خ شاهدشرقی ۱ ۷۵ ۲ ۱۲ ۱۲ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۲ فاز۱خ۴شرقی مختلف ۶۰-۶۳-۶۸-۷۵ ۲ ۲۴+۱۸ ۳ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۳ فاز۱خ۱۲شرقی ۳ ۵۵٫۴۵ ۱ ۶ نوساز ندارد ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۶ فاز۱خ۳شرقی ۳ ۳۴ ۱ ۱ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۲۷ فاز۱خ۷غربی ۲ ۵۸ ۲ ۶ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۰ فاز۱خ۲شرقی ۴ ۵۴ ۱ ۴۵*۲ ۴ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۱ فاز۱خ۹غربی ۳ ۷۲ ۲ ۱۲ ۱۰ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۲ فاز۱خ۸شرقی ۴ ۶۶ ۲ ۱۶ ۳ مشاع ۱۷۳۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۳ فاز۱خ۱شرقی ۲ ۵۴ ۱ ۱۲*۲ نوساز مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۴ فاز۱خ ۸شرقی ۱ ۱۰۳٫۵ ۳ ۱۰ ۱٫۵ اختصاصی ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۵ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۶ فاز۱خ۴غربی ۳ ۵۲ ۱ ۹ ۴ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۷ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۴۸ ۱ ۹ ۳ اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۳۸ فاز۱خ۸شرقی ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۴۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۲ ۶۰ ۲ ۱۲ ۸ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۴۱ فاز۱خ۲شرقی ۱ ۵۸ ۱ ۷ ۱۰ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۴۲ فاز۱خ۱۲غربی ۱-۳ ۷۵-۹۵-۱۰۵ ۲ ۱۶ نوساز اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۴۳ فاز۱خ عمران ۱-۲ ۴۴ ۱ ۹ نوساز دارد-ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۴۴ فاز۱خ۳غربی ۳ ۸۱ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۰ فاز۱خ۸شرقی ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۳ فاز۱ خ گلنوش ۳ ۶۲٫۱۵ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۴ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۵ فاز۱خ۴غربی ۲٫۵ ۶۲٫۵ ۲ ۹ ۱۲ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۶ فاز۱خ معلم ۱ ۵۰ ۱ ۹ ۱۰ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۵۷ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۳ ۱ ۹ ۱۱ اختصاصی ۶۳م کل ۹۴/۰۸/۱۵
۱۸۵۸ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۲۱ نوساز مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۱ فاز۱خ۳غربی ۱ ۶۰ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۲ فاز۱بین خ۱۱و۱۲غربی ۳ ۶۷ ۱ ۱۵ نوساز ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۴ فاز۱خ۶شرقی ۳ ۶۲ ۲ ۴*۹ نوساز اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۶ فاز۱خ رفاه۱۰ ۱ ۵۲٫۵ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۷ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۵۲ ۱ ۲۴ ۲٫۵ مشاع ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۸ فاز۱خ اطلاعات ۱ ۵۶ ۱ ۱۶ ۵ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۶۹ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۶*۴ ۹ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۰ فاز۱خ۲شرقی ۱ ۵۲ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۱ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۴۳ ۱ ۱۲*۲ نوساز اختصاصی ۲۱۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۲ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۵۵ ۱ ۱۵ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۳ فاز۱خ۱۴غربی ۳ ۵۱ ۱ ۱۲ ۲٫۵ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۴ فاز۱خ۱۴غربی ۱ ۶۰ ۲ ۱۲ ۸ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۶ فاز۱خ شاهدشرقی ۱ ۷۵ ۲ ۱۲ ۱۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۷ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۴۲ ۱ ۱۸ ۳ مشاع ۱۷۸۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۸ فاز۱خ۱۰شرقی ۱ ۵۱ ۱ ۲۰ ۳ ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۷۹ فاز۱بین۱۲و۱۳شرقی ۲ ۶۲ ۲ ۲۱ نوساز مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۰ فاز۱خ مبین ۲ ۳۲٫۵ ۱ نوساز اختصاصی ۵۸م ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۱ فاز۱خ۹غربی ۱ ۶۳ ۲*۵ ۱۲ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۲ فاز۱خ رفاه۱ ۲ ۶۲٫۷۰ ۲ ۸ ۹ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۳ فاز۱خ۱۳غربی ۱ ۶۲٫۵ ۲ ۶ ۵ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۵ فاز۱خ۵شرقی ۳ ۶۳ ۲ ۶ ۹ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۶ فاز۱خ۴شرقی ۳ ۴۷ ۱ ۲۴ نوساز ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۷ فاز۱خ۹غربی ۲ ۶۴ ۱۸ نوساز ندارد ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۸۹ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۴۶ ۱ ۲۵ ۴ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۱ فاز۱خ۴شرقی ۳ ۸۵ ۲ ۶ ۱۴ اختصاصی ۱۶۷۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۲ فاز۱خ۲غربی ۲ ۴۰ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۳ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۵۴ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۵ فاز۱خ رفاه۷ ۱ ۵۸ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۶ فاز۱خ۲شرقی ۳ ۷۰ ۲ ۲ اختصاصی ۲۳۰۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۷ فاز۱خ۹شرقی ۲ ۵۰ ۱ ۱۸ ۴ مشاع ۱۷۷۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۸ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۶۰ ۲ ۱۲ ۸ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۸۹۹ فاز۱خشاهدغربی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۱۰ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۰ فاز۱خ گلنوش ۲ ۶۷ ۲ ۶ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۱ فار۱خ ۸غربی ۳ ۶۳٫۵ ۱۲ ۱۲ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۲ فاز۱ خ رفاه۴ ۳ ۷۴ ۱ ۶ ۱۲ مشاع ۱۰۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۳ فاز۱خ رفاه۸ ۲ ۵۴ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۴ فاز۱خ۶غربی ۲ ۴۲ ۱ ۱۲ ۶ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۶ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۵۰ ۲ ۴ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۷ فاز۱خ۴غربی ۱ ۴۱ ۱ ۱۲ ۷ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۸ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۵۱ ۱ ۹*۲ ۸ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۰۹ فاز۱خ۱۰غربی ۱-۲-۳ ۴۹-۵۸ ۱-۲ ۶ نوساز دارد-ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۱۰ فاز۱خ رفاه۸ ۳ ۵۴ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۱۲ فاز۱خ۲غربی ۲ ۴۱ ۱ ۱۲*۲ ۵ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۱۷ فاز۱خ ۱۳شرقی ۱ ۶۳ ۲ ۸ ۷ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۱ فاز۱خ ۱۴شرقی ۲ ۶۰ ۱ ۶ ۸ مشاع ۱۲۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۲ فاز۱خ سرلک ۱ ۴۹ ۱ ۶ ۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۵۸ ۱ ۸*۲ ۵ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۵ فاز۱خ ۸شرقی ۳ ۴۷ ۱ ۳۰ ۲ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۶ فاز۱خ مبین ۱ ۴۷ ۱ ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۷ فاز۱خ۱۳شرقی ۴ ۷۰ ۲ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۲۸ فاز۱خ۲شرقی ۴ ۶۵ ۱ ۲۴ ۶ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۰ فاز۱خ۱غربی ۲ ۴۵ ۱ ۱۲ ۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۲ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۴۳ ۱ ۳ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۳ فاز۱خ۱۴شرقی ۲ ۶۰ ۱ ۶ ۹ ۱۲۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۴ فاز۱ خ اطلاعات ۱ ۵۸ ۱ ۵ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۵ فاز۱خ ۱۲غربی ۱ ۶۸ ۲ ۹ ۱٫۵ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۹م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۶ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۶۴ ۲ ۱۶ نوساز مشاع ۲۱۸۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۷ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۴۰ ۱ ۱۸ ۷ اختصاصی ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۳۹ فاز۱خ ۳شرقی ۲ ۵۵ ۲ ۴ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۰ فاز۱خ طالقانی ۱ ۸۰ ۲ ۸ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۱ فاز۱خ رفاه۱۰ ۳ ۸۱ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۵۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۳ فاز۱خ ۱غربی ۲ ۴۵ ۱ ۱۲ ۸ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۵ فاز۱خ۸شرقی ۴ ۷۱٫۵ ۲ ۱۶ ۲ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۷ فاز۱خ گلنوش ۳ ۵۲ ۱ ۷ اختصاصی ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۸ فاز۱خ۱۰شرقی ۱ ۵۴ ۱ ۱۲ ۲ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۲م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۴۹ فاز۱ بلوار طالقانی ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۴۲۰۰۰۰ ۱۲م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۰ فاز۱خ ۶شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۱۸ ۲ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۱ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۲ اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۲ فاز۱خ رفاه۱ ۱ ۷۵ ۲ ۶ ۱۰ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۵ فاز۱خ۹غربی ۱ ۴۳ ۱ ۱۲ نوساز مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۶ فاز۱خ رفاه۱۳ ۲ ۸۰ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۷ فاز۱خ۱۳غربی ۲ ۴۴٫۵ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۸ فاز۱خ۱شرقی ۳ ۴۶ ۱ ۴ ۹ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۵۹ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۶۱ ۲ ۱۲ ۶ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۱ فاز۱خ۱۲غربی ۳٫۵ ۵۶ ۱ ۹*۲ ۵ مشاع ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۲ فاز۱خ۸غربی ۲ ۸۰ ۲ ۱۵ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۵ فاز۱ خ رفاه۱۰ ۳ ۸۰ ۲ ۶ ۴ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۷ فاز۱خ۱۱شرقی ۱ ۵۵ ۱ ۱۲*۲ ۴ اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۸ فاز۱خ۱۳شرقی ۱٫۵ ۵۷ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۶۹ فاز۱خ ۶غربی ۲ ۴۶ ۱ ۶ ۷ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۰ فاز۱خ۶شرقی ۱ ۵۵ ۱ ۲۲ نوساز جدا ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۱ فاز۱خ ۱۵غربی ۲ ۵۷ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۳ فاز۱خ۱۰شرقی ۲٫۵ ۵۱ ۱ ۹*۲ ۵ اختصاصی ۱۸۲۰۰۰۰ ۴۳٫۵ ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۴ فاز۱خ ۱۳شرقی ۳ ۴۴ ۱ ۵ مشاع ۱۷۷۰۰۰۰ ۱۷٫۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۵ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۵۰ ۲ ۱۸ ۸ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۷۷ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۷۵ ۲ ۱۲ ۶ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۰ فاز۱ خ رفاه۷ ۱ ۵۰ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۱ فاز۱ خ اطلاعات ۲ ۵۲ ۱ ۹ ۵ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۳ فاز۱خ ۵غربی ۳ ۶۱ ۲ ۹ ۵ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۴ فاز۱ خ باهنر ۱ ۶۰ ۲ ۸ ۲ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۵ فاز۱خ سرلک ۱-۲-۳ ۵۰-۵۵-۶۰ ۱ ۹ نوساز دارد ۲۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۱۹۸۶ فاز۱خ رفاه۵ ۲ ۴۶٫۴۸ ۱ ۹ ۹ مشاع ۱۳۵۰۰۰۰ ۲۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۷ فاز۱خ ۴شرقی ۱ ۴۹ ۱ ۱۲*۴ ۵ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۸۸ فاز۱خ۱غربی ۱ ۴۹ ۱ ۱۲*۴ ۵ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۹۲ فاز۱خ ارتش ۳ ۵۷٫۵ ۲ ۷۲ ۱ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۹۳ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۴۷ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۹۵ فاز۱خ۱غربی ۱ ۴۳ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۹۶ فاز۱خ۹غربی ۱-۳ ۷۲ ۲ ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۱۹۹۸ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۸۰ ۲ ۶+۱۵ ۳ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۴/۱۰/۱۵
۲۰۰۱ فاز۱خ۱۱شرقی ۲ ۵۸ ۱ ۵ ۱۲ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۰۲ فاز۱خ۹شرقی ۲ ۶۲ ۲ ۹ ۲ مشاع ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۰۳ فاز۱خ۴غربی ۳ ۵۳ ۱ ۱۲ ۳ اختصاصی ۱۷م ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۰۶ فاز۱خ۳غربی ۱ ۵۳ ۱ ۹*۲ ۸ مشاع ۱۶۲۰۰۰۰ ۲۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۰۹ فاز۱خ۱۴غربی ۱ ۸۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۲۴۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۰ ابراهیم آباد ۱-۲ ۷۵ ۲ ۲ ۲۰ ۱۰۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۱ فاز۱خ شهدا ۲ ۶۵ ۱ ۹ ۴ ندارد ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۳ فاز۱خ شاهدشرقی ۲ ۶۵ ۱ ۹ ۴ ندارد ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۴ فاز۱خ۳شرقی همکف ۷۵ ۲ ۵ ۱۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۵ فاز۱خ۱۳شرقی ۱-۳ ۶۷-۶۹ ۲ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۶ فاز۱خ۷غربی ۳ ۴۴ ۱ ۱۲ ۲ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۷ فاز۱خ۷غربی ۲ ۵۰ ۱ ۹*۲ ۷ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۱۹ فاز۱ بین۹و۱۰غربی ۱ ۱۲۵ ۲ ۸ نوساز اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۵۲ ۱ ۶ ۱۰ اختصاصی ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۱ فاز۱ مجتمع پوریا ۱ ۴۸ ۱ نوساز ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۲ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۵۶ ۱ ۱۲ ۱ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۴ فاز۱خ هاشمی ۲٫۵ ۷۰ ۲ ۱۰ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۸ فاز۱خ۶غربی ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۱۰ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۲۹ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۴۲ ۱ ۹*۲ ۳ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۱ فاز۱خ۹شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۳ فاز۱خ۱۲شرقی ۴ ۶۸ ۲ ۸ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۵ فاز۱ تقاطع عمران ۲ ۴۲٫۲۷ ۱ ۲ اختصاصی ۴۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۶ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۸۵ ۲ ۹ ۵ ندارد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۸ فاز۱خ شاهد غربی ۳ ۵۰ ۱ ۱۲ ۳ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۳۹ فاز۱خ۵شرقی ۲ ۶۲ ۲ ۸ ۱۲ ندارد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۰ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۴۰ ۱ ۱۲*۲ ۳ مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۲ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۶ فاز۱خ۲غربی ۱ ۴۵ ۱ ۹*۲ ۶ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۷ فاز۱خ۶غربی ۱ ۷۰ ۲ ۵ ۱۰ مشاع ۶۵م نقد ۴۵م وام ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۸ فاز۱ شهرک رفاه ۳ ۵۰ ۱ ۹ ۳ ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۴۹ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۴۰ ۱ ۶ ۵ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۷۷ ۲ ۱۲ ۹ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۱ فاز۱خ۵غربی ۳ ۵۴ ۲ ۹ ۶ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۲ فاز۱خ مبین ۶ ۵۵ ۱ ۲۰۰ ۱ ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۳ فاز۱ ۶ ۵۶ ۱ ۱ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۴ فاز۱خ۱۳شرقی ۲ ۴۰ ۱ ۱۲ ۱ مشاع ۲۱۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۵ فاز۱ ۳ ۷۳ ۲ ۸ ۲ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۶ فاز۱ دور میدان گودی ۲ ۷۱ ۲ ۹ ۱٫۵ اختصاصی ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۷ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۴۸ ۱ ۹*۲ ۱۰ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۸ فاز۱بین خ۱۳و۱۴غربی ۲ ۴۴ ۱ ۱۲ ۳ اختصاصی ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۵۹ فاز۱ خ۳شرقی ۱ ۷۲ ۲ ۹ ۳ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۰ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۵۶٫۵ ۱ ۶ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۱ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۴۸٫۵ ۱ ۹*۲ ۸ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۲ فاز۱خ۷شرقی ۳ ۵۸٫۵ ۲ ۶ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۹م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۳ فاز۱ ۱ ۶۸ ۲ ۶ ۱٫۵ اختصاصی ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۵ فاز۱خ۷غربی ۵۰ ۱ ۷ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۸ فاز۱ خ رفاه ۳ ۵۴ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۲۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۱/۲۳
۲۰۶۹ فاز۱خ۸غربی ۶۶ ۲ ۱۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۴۲م ۹۶/۱۱/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴