جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان ۶

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۲۰۷۰ فاز۱خ مطهری ۱ ۴۶ ۱ ۶ ۸ مشاع ۲۳م نقد ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۷۳ فاز۱خ رفاه۴ ۱ ۴۸ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۷۷ فاز۱ خ۱۲شرقی ۱ ۵۷ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۷۸ فاز۱خ ۹غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۰ ۶ ندارد ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۷۹ فاز۱ خ۱۴شرقی ۵و۴ ۵۹ ۱۲۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۰ فاز۱خ۱شرقی ۳ ۵۴ ۱ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۱ فاز۱خ۱غربی ۳ ۵۰ ۱ ۹ ۷ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۲ فاز۱خ۹شرقی ۲ ۵۰ ۱ ۹ ۱۲ ۱۴۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۳ فاز۱خ۳غربی ۱ ۵۳ ۱ ۱۸ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۴ فاز۱خ رفاه۱۲ ۱ ۵۰٫۵ ۱ ۹ ۷ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۵ فاز۱خ۸شرقی ۳ ۴۷ ۱ ۹ ۸ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۷٫۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۸۶ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۶۲ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۰ فاز۱خ۲شرقی ۳ ۴۴ ۱ ۴۰ ۴ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۱ فاز۱خ۵شرقی همکف ۶۳ ۱ ۲۷ ۵ ندارد ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۵۶ ۱ ۹ ۵ مشاع ۱۶۸۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۴ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۶۸ ۲ ۶ ۲ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۶ فاز۱خ۱۴غربی ۱ ۴۵ ۱ ۹ ۸ مشاع ۷۵م قیمت کل سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۷ فاز۱خ۹غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۰ ۶ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۸ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۴۷ ۱ ۱ اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰۹۹ فاز۱خ۱۰شرقی ۱ ۵۱ ۱ ۶ ۵ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۰ فاز۱خ گلنوش ۳ ۵۲ ۱ ۹ ۷ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۱ فاز۱خ گلنوش ۳ ۷۱ ۲ ۶ ۹ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۲/۱ فاز۱بین۱۳و۱۴شرقی ۲ ۳۵ ۱ ۳ ۴ ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۲/۲ فاز۱ خ اطلاعات ۷۰ ۲ ۱ ۶ نوساز اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۳ فاز۱خ رفاه۵ ۳ ۵۱ ۱ ۹ ۹ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۴ فاز۱خ رفاه۲ ۲ ۶۸ ۲ ۴ ۱۰ اختصاصی ۱۱۷۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۵ فاز۱خ رفاه۱۱ ۲ ۴۸٫۵ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۶ فاز۱خ ۱۰ شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۶*۴ ۹ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۷ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۵۵ ۱ ۹ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۸ فاز۱خ۴غربی ۳ ۵۳٫۵ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۰۹ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۵۶ ۲ ۶ ۹ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۰ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۴۶ ۱ ۲۴ ۲ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۱ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۷۲ ۲ ۱۲ ۸ ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۲ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۵۰ ۱ ۸ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۳ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۶۰ ۲ ۱۲ نوساز مشاع ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۴ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۶۷٫۵ ۲ ۱۲ ۷ ندارد ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۶ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۱ ۱۰ ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۷ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۶۰ ۱۲+۹ نوساز اختصاصی ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۱۸ فاز۱خ معلم ۲ ۵۰٫۵ ۱ ۹ ۷ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۰ فاز۱ خ گلبرگ ۳ ۷۷٫۶۰ ۲ ۵ ۳ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۱ فاز۱خ ۷ شرقی ۳ ۴۷ ۱ ۲۴ ۲ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۲ فاز۱ بین۹و۱۰ ۲ ۶۴ ۲ نوساز ندارد ۲۱۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۳ فاز۱ خ۱۳شرقی ۱ ۶۳ ۲ ۱۲ ۷ ندارد ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۵ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۷۳٫۲۲ ۲ ۶ ۱۵ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۷ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۷۲ ۲ ۸ مشاع ۳۳رهن+۴۳نقد ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۲۹ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۶۵ ۱ ۶ نوساز مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۳۱ فاز۱خ عمران ۲ ۴۳ ۱ ۱۲ ۴ مشاع ۱۵رهن+۱۹نقد ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۳۳ فاز۱خ۱۱غربی ۵۰ ۱ ۸ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۳۴ فاز۱خ سرلک ۳ ۶۳ ۲ ۶ ۳ اختصاصی ۱۷۷۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۳۶ فاز۱خ۱غربی ۲ ۴۷٫۵ ۱ ۱۲ ۸ ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۳۸ فاز۱خ عمران ۳ ۴۵ ۱ نوساز ۱۸۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۴۱ فاز۱خ ۱۲غربی ۲ ۵۴ ۱ ۱۲ ۳ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۴۳ فاز۱خ۷غربی ۲ ۷۰ ۲ ۶ نوساز ندارد ۲۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۴۵ فاز۱خ۸ شرقی ۲ ۵۸ ۲ ۷ ۸ مشاع ۱۵۷۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۵۲ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۵۵ ۱ ۱۲ ۹ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۵۴ فاز۱خ۱۰شرقی ۱ ۴۶ ۱ ۹*۲ ۶ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۵۶ فاز۱ ۵ ۵۵ ۱ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۵۸ فاز۱خ۵غربی ۳ ۴۰ ۱ ۸ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۶۱ فاز۱ بلوار طالقانی ۲ ۳۲٫۵ ۱ ۲۱۰ اختصاصی ۲۴نقد+۱۰رهن ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۶۴ فاز۱ خ ارتش ۶ ۴۵ ۱ نوساز ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۷۰ فاز۱خ۴غربی ۲ ۷۱ ۲ ۵ ۱۲ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۷۴ فاز۱خ۱۵غربی ۲ ۵۵ ۱ ۹ ۹ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۸۱ فاز۱خ۹غربی ۱ ۶۳ ۲ ۸ مشاع ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۸۳ فاز۱دور میدان گودی ۳ ۴۱ ۱ ۱۲ ۴ ندارد ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۸۷ فاز۱خ۱۲شرقی ۱ ۵۶ ۲ ۲۴ ۸ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۹۱ فاز۱خ۶غربی ۱ ۶۲ ۲ ۵ ۱۲ ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۹۴ فاز۱خ اطلاعات ۳ ۵۹ ۲ ۸ ۴ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۹۶ فاز۱خ۸شرقی ۱ ۷۵ ۲ ۱۲ ۱۴ ندارد ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱۹۸ فاز۱خ۱۳شرقی ۲ ۶۸ ۲ ۱۲ ۳ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۰۰ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۴۲٫۵ ۱ ۹ ۷ اختصاصی ۳۲م نقد ۴۵م وام ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۰۲ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۵۳ ۱ ۱۲ نوساز اختصاصی ۲۲۵۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۰۴ فاز۱خ ارتش ۱ ۴۳ ۱ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۰۶ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۵۵ ۱ ۹+۶ ۱۰ مشاع ۱۳۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۰۸ فاز۱خ گلبرگ ۳ ۸۲ ۲ ۶ ۵ مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۱۳ فاز۱خ ۳غربی ۲ ۵۸ ۲ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۱۵ فاز۱خ۱۴غربی ۲ ۴۸ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۱۷ فاز۱خ۶غربی ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۱۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۲۱ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۹۵ مختلف نوساز اختصاصی ۲۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۲۵ فاز۱خ۱۰غربی ۳ ۸۵ ۲ ۸ ۱۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۲۹ فاز۱خ۱غربی ۱ ۵۷ ۱ ۹ ۱۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۳۵ فاز۱خ رفاه۱۶ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۱۳۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۴۱ فاز۱خ۱۴غربی ۲ ۴۷ ۱ ۹ ۸ قیمت کل۷۳م با۴۵م وام ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۴۴ فاز۱هدیش ۷ ۵۱ ۱ ۲۰۰ ۲ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۵۰ فاز۱خ۸شرقی ۲ ۵۵ ۱ ۱۵ ۱۰ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۵۳ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۵٫۵ ۱ ۹ ۷ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۵۷ فاز۱خ۱۲شرقی ۱ ۵۷٫۴۵ ۱ ۹ ۱۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۶۲ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۶۷ ۲ ۶ کلید نخورده۵سال اختصاصی ۱۱۰م قیمت کل ۲۸م وام ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۶۷ فاز۱خ۸غربی ۲ ۷۵ ۲ ۹ ۴ ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۸۱ فاز۱خ۱۳شرقی ۴ ۷۱ ۲ ۳۲ ۵ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۸۶ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۵۴ ۱ ۲۲ ۷ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۹۰ فاز۱خ رفاه۱۶ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۱۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۹۵ فاز۱ خ رفاه۱۳ ۲ ۵۷ ۱ ۹ ۹ ندارد ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۹م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲۹۸ فاز۱خ رفاه۵ ۳ ۵۱ ۱ ۸ ۸ مشاع ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۰۳ فاز۱خ عادل ۲ ۴۲ ۱ ۱۲ ۴ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۰۷ فاز۱خ گلنوش ۳ ۷۲ ۲ ۸ نوساز ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۱۰ فاز۱خ۱۲شرقی ۱ ۷۰ ۲ ۱۲ ۹ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۱۴ فازخ۱۴ غربی ۳ ۸۲ ۲ ۶ ۴ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۲۲ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۲۸ فاز۱خ ۱۳غربی ۳ ۸۰ ۲ ۶ ۱ اختصاصی ۱۶۸۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۳۲ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۴۹ ۱ ۷ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۳۶ فاز۱خ رفاه۱۵ ۱ ۴۵ ۱ ۷ ۷ اختصاصی ۱۶۶۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۴۰ فاز۱خ۱۲ شرقی ۱ ۵۶ ۱ ۱۸ ۵ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۴۳ فاز۱ خ شاهدشرقی ۱ ۸۰ ۲ ۱۲ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۴۸ فاز۱خ۸غربی ۳ ۳۷ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۵۲ فاز۱خ طالقانی ۵ ۴۸ ۱ ۲۰۰ ۴ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۵۶ فاز۱خ ۱۳شرقی ۲ ۶۰ ۲ ۴ ۱۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۶۰ فاز۱خ۷غربی ۲ ۷۰ ۲ نوساز مشاع ۱۹۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۶۴ فاز۱خ۴شرقی ۴ ۴۶ ۱ ۲۲ ۳ مشاع ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۶۷ فاز۱خ۱۴غربی ۲ ۴۷ ۱ ۹ ۹ ۱۶۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۷۱ فاز۱خ مدرس ۲ ۵۶ ۱ ۹ ۱۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۷۵ فاز۱خ۳شرقی ۳ ۶۱ ۲ ۶ ۱۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۸۱ فاز۱خ مومن ۳ ۶۰ ۱ ۶ ۵ مشاع ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۸۶ فاز۱خ۱۲غربی ۴ ۴۸ ۱ ۳۲ ۶ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۸۸ فاز۱خ اطلاعات ۳ ۸۰ ۲ ۶ ۹ ۱۵۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۹۱ فاز۱خ ۱۲غربی ۳ ۸۴٫۵ ۲ ۱۲ ۱۲ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۹۴ فاز۱خ گلنوش ۳ ۶۸ ۲ ۶ ۹ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳۹۸ فاز۱خ ۹غربی ۱ ۶۱٫۵ ۲ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۰۲ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۷۳٫۵ ۲ ۶ ۱۴ اختصاصی ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۰۶ فاز۱خ۱۴غربی ۲ ۴۸ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳۰
۲۴۱۱ فاز۱خ ۴شرقی ۴ ۴۶ ۱ ۲۴ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۱۸ فاز۱خ ۱۱غربی ۱ ۷۳٫۵ ۲ ۹ ۵ اختصاصی ۱۶۷۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۲۱ فاز۱خ ۱۱ شرقی ۲ ۵۷ ۱ ۶ ۳ اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۲۵ فاز۱خ۱۵غربی ۲٫۵ ۷۸ ۲ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۳۰ فاز۱خ ارتش ۵ ۴۳ ۱ ۱۶۰۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۳۵ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۶۲ ۲ ۶ ۷ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۳۹ فاز۱خ ۱۲غربی ۲ ۵۲٫۵ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۴۴ فاز۱خ رفاه۴ ۳ ۶۳ ۲ ۶ ۱۲ ندارد ۱۱۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۴۷ فاز۱خ ۱ شرقی ۳ ۷۲ ۲ ۴ ۱٫۵ ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۵۰ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۵۰ ۱ ۴ ۸ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۵۳ فاز۱خ مجنون ۱ ۷۱٫۵ ۲ ۶ ۱۲ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۵۸ فاز۱بین۱۲و۱۳غربی ۳ ۵۱ ۱ ۱۲ ندارد ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۶۱ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۴۷ ۱ ۳ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۹م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۶۵ فاز۱ خ رفاه۱۲ ۱ ۵۸ ۱ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۶۷ فاز ۱خ۱غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱٫۵ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ سند آزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۷۰ فاز یک میدان گودی ۱ ۵۳ ۳ ۱۲ ۱٫۵ مشاع ۱۸۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۷۲ فاز۱خ۱۳شرقی ۴ ۳۹ ۱ ۵ مشاع ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۷۵ فاز۱خ۱۱ ۳ ۵۸ ۲ ۱۶ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۷۸ فاز۱خ ۱۲ شرقی ۱ ۵۶ ۲ ۱۸ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۸۲ فاز۱خ۹غربی ۱ ۶۸ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۷۷۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۸۴ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۶۲ ۳ ۶ ۱۲ مشاع ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۸۸ فاز۱خ۱شرقی ۲ ۵۶ ۱ ۷ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۹۱ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۶۶ ۲ ۲ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴۹۴ فاز۱ خ۱۳ شرقی ۱ ۵۵ ۱ ۶ ۷ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۴۹۷ فاز۱ خ۸شرقی ۱ ۵۴ ۱ ۱۶ ۲ اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۰۰ فاز ۱رفاه۲ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۱۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۰۳ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۶۳ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۰۶ فاز۱خ۲ شرقی ۳ ۶۸ ۲ ۹ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۰۸ فاز یک گودی ۲ ۷۰ ۱ ۳ ۸ ۱۵۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۱۳ فاز۱خ۱ شرقی ۳ ۴۸ ۱ نوساز مشاع ۱۸۶۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۱۵ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۵۱٫۵ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۱۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۱۸ فاز۱خ۲غربی ۱ ۴۲ ۱ ۱۶ ۸ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۲۰ فاز۱خ۶ غربی ۳ ۶۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۲۷ فاز۱ رفاه۸ ۱ ۵۱ ۱ ۹ ۱ ندارد ۱۲م ۹۵/۱۱/۱۳
۲۵۳۰ فاز۱خ طالقانی ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۸ ندارد ۱۲۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۳۲ فاز۱خ۱۵غربی ۲ ۵۷٫۵ ۱ ۹ ۱۰ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۳۵ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۳۸ ۱ ۱۲ ۳ ندارد ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۳۸ فاز ۱خ ۱۵غربی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۱۲ اختصاصی ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۴۱ فاز۱خ ۸ شرقی ۲ ۴۵ ۱ ۱۸ ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۴۴ فاز۱خ ۱۲ شرقی ۱ ۵۶ ۲ ۱۸ ۱۰ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳۲۵۴۷
۲۵۴۷ فاز۱خ۱غربی ۱و۳ ۳۷ ۱ ۲۴ ۲ اختصاصی ۲۰۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۵۰ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۴۴ ۱ ۹ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۵۴ فاز۱خ۱۵غربی ۴ ۶۱ ۱ ۲۴ نوساز اختصاصی ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۵۷ فاز۱خ۶ شرقی ۳ ۵۸٫۵ ۱ ۹ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۶۰ فاز۱بین۱۲و۱۳ ۳ ۵۱ ۱ ۱۲ ۸ ندارد ۱۸۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۶۳ فاز ۱ تقاطع عمران ۱۳ ۳ ۸ نوساز اختصاصی ۲۲۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۶۶ فاز۱خ۱غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۶۹ فاز۱ ۱ ۴۶ ۱ ۱۲ ۱ ۲۱۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۷۱ فاز۱خ۱۱غربی ۱ ۴۷ ۱ ۱۲ ۵ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۷۴ فاز۱خ۱۰ شرقی ۳ ۵۸ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۷۸ فاز۱خ۶ شرقی ۲ ۵۳ ۲ ۹*۲ ۲ مشاع ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۸۱ فاز۱خ۱۲غربی ۲ ۱۰۰ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۸۵ فاز۱خ۱غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱ اختصاصی ۲۱۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۸۷ فاز۱ ۲ ۵۵ ۱ ۴ ۹ اختصاصی کلا۹۰م ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۹۱ فاز۱خ۶غربی ۲ ۴۲ ۱ ۱ مشاع کلا۸۲م ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۹۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۵۴ ۲ ۹ ۷ ندارد ۹۵م سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۹۶ فاز۱خ۱۰شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۵ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵۹۹ فاز۱خ گلبرگ ۱ ۴۴ ۱ ۹ ۹ ندارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۰۳ فاز۱خ شاهد ۳ ۴۴ ۱ ۹ ۱۰ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۰۶ فاز۱ خ۱۰شرقی ۳ ۵۷ ۱ ۹ ۳ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۷موام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۰۹ فاز۱خ۱۴غربی ۱ ۷۵٫۵ ۲ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۱۱ فاز۱خ۶ غربی ۲ ۴۲ ۱ ۱۲ ۱٫۵ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۱۴ فاز۱ بین ۱۲و۱۳ ۱ ۵۱ ۱ ۱۲ ۷ ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۱۹ فاز۱خ۹غربی ۳ ۵۰ ۱ ۶ ۶ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۲۲ فاز۱خ۱۱ شرقی ۲ ۵۷ ۱ ۶ ۶ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۲۵ فاز۱ خ دانش ۲ ۶۰ ۱ ۶ ۴ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۲۹ فاز۱خ۱۳شرقی ۲ ۵۱ ۱ ۹*۲ ۳ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۳۳ فاز۱خ۱۳ شرقی ۳ ۴۵ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۳۵ فاز۱ بین خ۲و۳ غربی ۳ ۷۴ ۲ ۶ ۹ ندارد ۱۳۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۴۰ فاز۱خ۱۳ شرقی ۲ ۷۰ ۲ ۱۲ ۶ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۴م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۴۳ فاز۱خ۸غربی ۳ ۴۰ ۱ ۹ ۸ ندارد کلا ۷۲م ۴۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۴۶ فاز۱خ ۸ غربی ۳ ۵۸ ۱ ۸ ۷ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۴۸ فاز۱خ۷ شرقی ۲ ۳۸٫۵ ۱ ۹ ۲ مشاع ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۵۰ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۵۷٫۳۰ ۱ ۹ ۱۰ مشاع ۱۴۸۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۵۲ فاز۱خ۱۰غربی ۲ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۵۶ فاز۱خ۱۰ شرقی ۳ ۵۷ ۱ ۹ ۳ مشاع ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۶۱ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۰٫۵ ۱ ۱۲ ۴ مشاع ۱۹۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۶۴ فاز۱ ۱۰غربی ۳ ۵۶ ۱ ۱۶ نوساز اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۶۶ فاز۱خ۱۱غربی ۲ ۴۸ ۱ ۹*۲ ۵ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۶۹ فاز۱ خ مطهری ۲ ۶۸ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۷۲ فاز۱خ۹غربی ۲ ۳۹ ۱ ۱۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۷۴ فاز۱خ۱۱ غربی ۳ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱۰ مشاع ۱۳۳۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۸۰ فاز۱خ۸ شرقی ۱ ۵۰ ۱ ۱۶ ۴ ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۹م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۸۳ فاز۱خ ۵ شرقی ۲٫۵ ۴۳ ۱ ۲*۱۲ ۳ مشاع ۱۷۸۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۸۶ فاز۱خ۴ شرقی ۳ ۷۴ ۲ ۱۲ ۱۱ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۸۹ فاز۱خ۱۳غربی ۲ ۷۷ ۲ ۶ ۳ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۹۴ فاز۱خ۱۳غربی ۱ ۶۰ ۱ ۱۲ ۲ اختصاصی ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶۹۶ فاز۱خ۸ شرقی ۳ ۴۸ ۲ ۱۲ ۳ ندارد ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۰ فاز۱ بین۴و۵ غربی ۶ ۷۹ ۲ ۶ ۲ ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۳ فاز ۱بین۹و۱۰ ۲ ۶۴ ۲ ۱۶ ۱ ندارد ۲۰۵۰۰۰۰ ۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۴ فاز۱ خ۱۱غربی ۱ ۴۴ ۱ ۱۲ ۳ ندارد ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۵ فاز ۱ خ۱۵غربی ۲ ۵۵ ۱ ۹ ۱۰ اختصاصی ۱۶۳۰۰۰۰ ۲۱م وام بدون سود ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۷ فاز ۱خ۱۰شرقی ۲ ۵۳ ۱ ۳ مشاع ۱۸م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۸ فاز۱خ۱۳ غربی ۵۸ ۲ ۹ ۲ اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۰۹ فاز۱ ۳ ۶۷ ۲ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۰ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۴۸ ۱ ۸ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۱ فاز۱خ۱۱غربی ۳ ۴۰ ۱ ۹ ۸ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۲ فاز۱بین۱۲و۱۳غربی ۳ ۴۶ ۱ ۹ ۱۱ ندارد ۱۳۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۳ فاز۱ بین۱۴و۱۵شرقی ۲ ۵۵ ۱ ۹ ۶ اختصاصی ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۴ فاز۱خ۶غربی ۳ ۵۲ ۱ ۲۱ ۳ ۱۸۰۰۰۰۰ وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۵ فاز۱خ۴شرقی ۱ ۶۳ ۱ ۸ ۸ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۱۷ فاز۱خ۱۵غربی ۳ ۴۵ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۲۰ فاز۱خ۸شرقی ۱ ۵۰ ۱ ۱۶ ۴ ندارد ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۲۳ فاز۱خ۱۲غربی ۳ ۶۰ ۲ ۹ ۸ اختصاصی ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۲۶ فاز۱خ۷شرقی ۳ ۴۶٫۵ ۱ ۱۲ ۱۰ اختصاصی ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۲۸ بلوار مدرس ۲ ۳۸ ۱ ۱۲ ۲ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۳۱ فاز ۱رفاه۲ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۱۰ مشاع واقعی ۱۳۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۳۶ فاز۱خ۱۲شرقی ۳ ۷۲ ۲ ۶ ۱۲ مشاع ۱۴۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۳۹ فاز۱خ۱۵غربی ۲ ۶۷ ۱ ۹ ۱۳ ندارد ۱۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۴۲ فاز ۱خ۱۳غربی ۳ ۵۹ ۱ ۹ ۴ اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۴۴ فاز۱ ۱ ۵۳ ۱ ۸ نوساز مشاع ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۴۷ فاز۱میدان گودی ۱ ۵۹ ۱ ۹ ۳ اختصاصی ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۴۹ فاز۱خ۴غربی ۲ ۷۲ ۲ ۶ ۱۲ اختصاصی ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۵۳ فاز۱خ۱۲شرقی ۲ ۵۵ ۲ ۹ ۱۰ مشاع واقعی ۱۴۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۵۶ فاز۱خ۶غربی ۱ ۴۰ ۱ ۹ ۱ اختصاصی ۱۹۵۰۰۰۰ ۱۴م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۵۹ فاز۱خ۱۲شرقی ۳ ۵۳ ۲ ۹ ۱۰ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۶۲ فاز۱خ۱۲غربی ۴ ۵۱ ۱ ۱۶ ۴ ندارد ۱۴۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۶۵ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۴۷ ۱ ۸ ۵ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۶۸ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۵۰ ۱ ۶ ۱۳ مشاع ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۷۲ فاز۱رفاه۴ ۲ ۷۵ ۲ ۶ ۱۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۷۵ فاز۱خ معلم مختلف ۱۰۰ ۳ ۸ نوساز ۶۵متر بالکن ۲۱۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۷۸ فاز۱خ۳شرقی همکف ۷۳ ۲ ۱۲ ندارد ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۸۰ فاز۱خ۱۴غربی ۲ ۵۶ ۱ ۹ اختصاصی ۱۷۷۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۸۳ فاز۱خ ۱۱غربی ۱ ۵۰ ۱ ۶ ۱۰ اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۸۶ فاز۱خ۱۰غربی ۱ ۵۱ ۱ ۹ ۸ مشاع ۱۷۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۸۹ فاز۱خ۸غربی ۳ ۵۹ ۱ ۱۰ اختصاصی ۱۲۲۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۹۱ فاز۱خ۱۳شرقی ۳ ۵۳ ۱ ۶ ۱۳ مشاع ۱۳۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۹۴ فاز۱خ۱۳شرقی ۱ ۵۱ ۱ ۱۴ ۴ اختصاصی ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷۹۷ فاز۱خ رفاه۴ ۳ ۷۵ ۲ ۶ ۱۲ ۱۰۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸۰۱ فاز۱خ ۱۴غربی ۳ ۹۰ ۲ ۷ اختصاصی اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸٫۳ فاز۱ رفاه۱۳ ۱ ۵۵ ۱ ۹ ۸ مشاع کلا۷۵م ۱۵م وام ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸۰۶ فاز۱خ رفاه۱۲ ۱ ۵۰ ۱ ۱۸ ۹ اختصاصی کلا۷۰م ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴