جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش مغازه

کــد
منـطـقـه

متراژ

قیمت متری
آب برق گاز سرویس بهداشتی تلفن تاریخ
۱ اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی ۱۵ ۴٫۵م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲ سرآسیاب ۱۲ ۴۰م دارد دارد دارد مشاعی دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳ بین خ۱۳و۱۴غربی ۵۰مترزیرزمین ۳٫۳۰۰ دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۴ خ اطلاعات ۸٫۵ ۶٫۵م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۵ خ بهاران ۲۵ ۵م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۷ خ۱شرقی ۲۱٫۵ ۳٫۵م دارد دارد دارد ندارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۸ خ۱۳غربی ۲۳٫۸ ۳٫۹۰۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۹ خ۴غربی ۹٫۸۰۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰ خ۱۵غربی ۲۱ ۳٫۵۰۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۱ خ۱۳غربی ۱۵٫۲۰ ۴٫۲۰۰ دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۲ خ۸غربی ۲۶٫۸۰ ۱۶٫۵۰۰ دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۳ ۱۳غربی ۱۷ ۴م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۵ خ ۴ شرقی ۹-۱۷ از۵م الی۱۱م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۷ خ۸شرقی ۱۱-۱۲-۱۴ ۵الی۶م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۸ فاز۱ دور میدان گودی ۲۷ ۶م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۹ دور میدان گودی ۱۸٫۵ ۷م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۰ فاز۱ شهرک رفاه ۲۵۰ ۲م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴ فاز۱خ۱۲غربی ۴۰متر همکف۴۰مترزیرزمین ۱۱م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵ دور میدان دوم شهرک مریم ۳۲-۴۲ ۱۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶ فاز۱ خ معلم ۵۳ ۸م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷ فاز۱۱۲شرقی ۱۴ ۱۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸ فاز۱خ۴غربی ۵۷ ۳۵۰۰ دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۲۹ شهرک مریم ۳۵ ۷م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۰ شهرک مریم ۴۰ ۸م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۱ شهرک مریم ۴۰ ۹م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۲ شهرک مریم ۳۰ ۸م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۳ شهرک مریم ۳۰ ۹م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۴ فاز۱خ۱۴شرقی ۵۶ ۱۱م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۵ فاز۴ ۲۱ ۱۳م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۶ اندیشه ۳۸ ۱۶م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۷ خ مبین ۲۳٫۵ ۶م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۸ شهرک مریم ۲۱ دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۳۹ اندیشه پاساژ ارم ۲۱ ۲۰م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۴۰ اندیشه بین۱۳و۱۴غربی ۵۰ ۸م دارد دارد دارد دارد دارد ۹۶/۱۰/۲۳
۴۱ اندیشه میدان گودی ۶۲ ۲۵م فول امکانات ۹۶/۱۰/۲۳
۴۲ فاز۱خ۴غربی ۲۳ ۹م فول امکانات ۹۶/۱۰/۲۳
۴۳ فاز۱خ۱۳غربی ۲۳٫۸۰ ۴۲۰۰ فول امکانات ۹۶/۱۰/۲۳
۴۵ فاز۱خ میلاد ۵۰تا۶۰ ۳۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۶ فاز۱خ۱۱غربی ۷٫۵ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۷ فاز۱خ۱۳شرقی ۳۰ ۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۹ فاز۱خ معلم ۳۲٫۵ ۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۰ شهرک مریم ۲۶ ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۱ اندیشه ۳۴ ۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۲ فاز۱خ۱۳غربی ۲۵ ۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۳ فاز۱خ۱۳غربی ۱۴ ۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۴ شهرک مریم ۴۴ ۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۴ شهرک مریم ۱۲۰ ۴م زیرزمین ۹۶/۱۰/۲۳
۵۵ فاز۱خ۱۴غربی ۲۸٫۵ ۲٫۵ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۷ فاز۱خ۱۳غربی ۱۲ ۵٫۵ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۸ شهریار خ ولیعصر ۸۱ ۳٫۵ اداری ۹۶/۱۰/۲۳
۵۹ فاز۱خ۱۲شرقی ۲۰ ۱۱م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۰ فاز۱خ۱۱شرقی ۱۷ ۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۱ فاز۱۱۴شرقی ۲۰ ۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۲ فاز۱خ۱۳شرقی ۳۴٫۳۳ ۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۳ فاز۱خ معلم ۱۷ ۱۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۴ فاز۳ بازار بزرگ ۱۴٫۲۰ ۱۲٫۵ طبقه اول ۹۶/۱۰/۲۳
۶۵ فاز۱خ۶شرقی ۲۰ ۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۶ فاز۱خ عمران ۲۵ ۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۸ فاز۱خ۱۵غربی ۲۱ ۳٫۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۶۹ فاز۱خ۳غربی ۳۸٫۵ ۴٫۷۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۷۰ خ پاییزان ۴۴ ۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۱ میدان گودی ۲۷ ۴٫۸۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۷۲ ۸شرقی ۱۷٫۵ ۵٫۵۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۷۳ بین خ ۱۳و۱۴غربی ۴۰ ۲۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۵ خ۱۲غربی ۴۱ ۸م ۹۶/۱۰/۲۳
۷۶ شهرک مریم ۲۷ ۵ ۹۶/۱۰/۲۳
۷۷ فاز۱خ ۹شرقی ۲۷ ۳٫۵م ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴