جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش ویلا و زمین

کــد
منـطـقـه
متراژ قیمت تاریخ

۱ اندیشه فاز ۱وزارت دفاع ۱۰۰۰ ۲۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲ شهرک مریم با جواز ۲۴۷ ۴۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۳ شهرک کردزار ۲۰۸ ۱۴م ۹۶/۱۰/۲۳
۴ بیدگنه ۱۰۰و۱۰۰و۱۰۰ ۳٫۵ م ۹۶/۱۰/۲۳
۵ ملارد ویلای جنوبی ۱۰۰ ۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۶ خ حافظ ۷ با جواز۹ واحدی و لوله کشی آب ۲۴۷ ۵۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۹ خ۱۰غربی ۵۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰ وحیدیه ۲۲۰۰ ۳۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۱ فاز۵ اندیشه با جواز آماده ساخت (مسکونی) ۲۷۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۲ شهرک مریم حافظ۴ ۲۲۱ ۳۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۳ جاده ملارد ۲۰۰۰ ۲۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۴ جاده ملارد ۱۵۰۰ ۱۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۵ محله ی صبعتی بوکه(سوله) ۹۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۱۶ شهرک جعفریه(مسکونی) ۹۰ ۵۴م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۷ خ ولایت(مسکونی)با جواز ۲۰۰ ۳۷۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۸ فاز۴(جواز باطله) ۲۰۰ ۲۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۹ شاهد شهر ۱۸۰۰+۱۸۰۰ متری۱۲۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳ سنددارد
۱۹ شاهدشهر ۵۰۰و۷۰۰ متری۸۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳ قولنامه ای
۲۰ ۱۵غربی ۱۸۹ ۳۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۱ خ۱۱شرقی ویلایی نوساز ۱۸۰ ۴۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۲ گمرک ۲۰۰ ۲۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۳ بهاران ۱۰۰ ۴م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۴ یبارک ۱۰۰-۱۰۰ هرکدام۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۵ شهرک المهدی ۲۱۰ ۲۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۶ آمل ۳۰۰ ۱۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۷ لم آباد ۱۰۰۰ ۱۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۲۸ ملارد ویلای شمالی ۲۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۲۹ گمرک ۲۱۰ ۱۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۰ شهرک مریم ۲۲۰ ۳۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۱ فاز۱ خ۱۳شرقی ۲۲۵ ۲م ۹۶/۱۰/۲۳
۳۲ فاز۱ رفاه۹ ۲۵۰ ۱۸۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۳ وزارت دفاع ۵۰۰ ۱۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳ مسکونی
۳۴ المهدی ۲۰۰ ۲۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳ مسکونی
۳۵ ۱۴شرقی اندیشه ۲۲۵ ۴۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳ خانه ویلایی
۳۶ فاز۱خ۱۴شرقی ۲۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳ خانه ویلایی
۳۷ بیدگنه ۱۰۰-۱۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۸ والفجر ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۳۹ شهرک صدف ۲۰۰ ۳۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۱ رفاه۹ اندیشه ۴۰۰ ۴۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۲ بلوار امام حسین ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۴ ملارد کردمیر ۱۲۰۰ ۵۴۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۵ شهرک مریم ۳۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳ با جواز مسکونی و تجاری ۶واحدی
۴۶ کردزار ۵۰۰ ۱۰۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۷ شهریار ۱۱۵ ۹۶/۱۰/۲۳
۴۸ اندیشه خ۱۳غربی ۱۷۶ ۳۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۴۹ فاز۱ بلوار طالقانی ۱۰۲۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۱ شهرک مریم ۲۵۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۲ فاز۱خ ۲ شرقی ۲۱۰ ۳۶۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۳ فاز۱ خ رفاه ۲۵۰ ۴۱۰م ۹۶/۱۰/۲۳ موقعت تجاری
۵۴ شهریار ۲۵۰۱ متری۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
۵۶ یبارک ۱۰۰۰ ۴۳۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۵۷ شهریار ۱۵۰۰ ۳۷۰م ۹۶/۱۰/۲۳ ۱۰۰متر بنا
۶۰ شهریار ۱۲۰هکتار متری۵۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴