جدیدترین ملک ها : 

پیش فروش آپارتمان

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
تاریخ تحویل
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۱ بین۱۲و۱۳غربی مختلف ۵۰و۵۵و۶۵ ۱و۲ ۱۲ ۶ماهه اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۲ خ مبین مختلف ۴۰و۴۵و۵۰و۵۵ ۱و۲ ۱۶۰ ۲۴ ماهه ۵م جداگانه ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۳ خ ارتش مختلف ۴۸و۵۲و۶۰ ۱و۲ ۱۲ ۸ماهه اختصاصی ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۴ خ۱۲غربی مختلف ۶۰و۹۰و۱۰۵و۱۱۰ ۱و۲و۳ ۱۲ ۶ ماهه اختصاصی ۲۳۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۵ فاز۱خ۱۳غربی مختلف ۶۰-۶۵ ۲ ۵ ۶ماهه جداگانه ۲۰۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۶ شهرک مریم مختلف ۵۰-۸۱ ۱-۲ ۸ ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۷ شهرک مریم خ بهاران مختلف ۵۰-۶۰ ۲ ۱۲ ۹ماهه ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۸ شهرک مریم مختلف ۵۲-۶۰ ۲ ۱۲ ۹۶/۱۰/۲۳
۹ فاز۱خ۱۳غربی مختلف ۵۵-۶۰-۶۵ ۲ ۱۲ ۶ماهه اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰ فاز۱خ۶شرقی مختلف ۵۵-۶۰ ۲ ۲۴ ۲۳۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۱ خ مبین مختلف ۵۰-۵۵-۶۰ ۲ ۱۸۰ ۲ساله اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۲ فاز۱ بین خ۱۳و۱۴ مختلف ۴۵-۶۵ ۱-۲ ۹ ۹ماهه اختصاصی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۳ فاز۱ خ رفاه۵ مختلف ۵۰-۸۰ ۱-۲ ۶ ۷ماهه اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۴ فاز۲ اندیشه مختلف ۱۰۰-۱۵۰ ۲-۳ ۲۴ماهه اختصاصی ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۷ شهرک مریم نرگس۱ مختلف ۴۸-۵۸-۶۸ ۱-۲ ۹ ۶ماهه اختصاصی ۱۷۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۸ اندیشه فاز۱ مختلف ۵۸-۶۸-۷۰ ۲ تحویل برج۳ ۱۷۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴