جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان ۵۳متری وام دار در اندیشه فاز۱ خ۵غربی

فروش آپارتمان ۵۳متری وام دار در اندیشه فاز۱ خ۵غربی

کد ملک : 640
طبقه : 1
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 خ5غربی
قیمت تومان: 1680000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
1,660 بازدید

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 261
طبقه : 4
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
566 بازدید

فروش آپارتمان۶۲متری با وام ۳۵م در اندیشه شهرک مریم

فروش آپارتمان۶۲متری با وام ۳۵م در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 256
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ حافظ4
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
629 بازدید

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

کد ملک : 257
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ سعدی9
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
599 بازدید

فروش آپارتمان سنددار با۲۸م نقد در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

فروش آپارتمان سنددار با۲۸م نقد در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

کد ملک : 633
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ15غربی
قیمت تومان: 1520000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
590 بازدید

فروش آپارتمان۷۵متری با۴۵م وام در اندیشه خ۶غربی

فروش آپارتمان۷۵متری با۴۵م وام در اندیشه خ۶غربی

کد ملک : 629
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ6غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
538 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲٫۵ متری در شهر جدید اندیشه فاز۱ خ۱۴ غربی

فروش آپارتمان ۴۲٫۵ متری در شهر جدید اندیشه فاز۱ خ۱۴ غربی

کد ملک : 627
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهر جدید اندیشه فاز1 خ14 غربی
قیمت تومان: 1590
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
544 بازدید

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 255
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
555 بازدید

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

کد ملک : 578
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ3شرقی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
594 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱متری با۴۱م نقد در اندیشه خ۸غربی

فروش آپارتمان ۵۱متری با۴۱م نقد در اندیشه خ۸غربی

کد ملک : 605
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ8غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
597 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 608
طبقه : 2.5
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
510 بازدید

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

کد ملک : 602
طبقه : 2
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 خ10غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
554 بازدید

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

کد ملک : 594
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فازخ4شرقی1
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
532 بازدید

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

کد ملک : 599
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ هفتم غربی
قیمت تومان: 1400000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
607 بازدید

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 249
طبقه : 6
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
602 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

کد ملک : 252
طبقه : همکف
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
577 بازدید

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

کد ملک : 349
طبقه : 3
وام : 16م
آدرس : اندیشه خ10غربی
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
585 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

کد ملک : 576
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
555 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۷غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۷غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 573
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : خ7غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
529 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

کد ملک : 581
طبقه :
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ6غربی
قیمت تومان: 1500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
509 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

کد ملک : 587
طبقه : 2
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ9شرقی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
517 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴