جدیدترین ملک ها : 

فروش اپارتمان اندیشه خ ۸شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۸شرقی

کد ملک : 33
طبقه : 2
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه خ پارسیان
قیمت تومان: 2,350,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
587 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۰ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۰ غربی

کد ملک : 31
طبقه : 2
وام : 10 م تومان
آدرس : اندیشه خ 10 غربی
قیمت تومان: 1,650,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 56/5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
593 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۰ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۰ غربی

کد ملک : 30
طبقه : همکف
وام :
آدرس : اندیشه خ 10 غربی
قیمت تومان: 2,150,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 47 -50-49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
654 بازدید

فروش اپارتمان رفاه

فروش اپارتمان رفاه

کد ملک : 29
طبقه : 2
وام :
آدرس : رفاه
قیمت تومان: 1,500,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
520 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۵ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۵ غربی

کد ملک : 28
طبقه : 3
وام :
آدرس : اندیشه خ 15 غربی
قیمت تومان: 1,700,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
540 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۲ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۲ غربی

کد ملک : 27
طبقه : 2
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه خ 2 غربی
قیمت تومان: 1,900,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
668 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ شرقی

کد ملک : 24
طبقه : 2
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه خ 13 شرقی
قیمت تومان: 1,400,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 68/5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
545 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۵ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ۵ غربی

کد ملک : 23
طبقه : 1
وام : 32 م تومان
آدرس : اندیشه خ5 غربی
قیمت تومان: 1,650,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 58/5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
631 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۶ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۶ شرقی

کد ملک : 22
طبقه : 1
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه خ 6 شرقی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
603 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ اطلاعات

فروش اپارتمان اندیشه خ اطلاعات

کد ملک : 20
طبقه : 3
وام : 35 م تومان
آدرس : اندیشه خ اطلاعات
قیمت تومان: 1,850,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 52/5
خواب :
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
578 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

کد ملک : 18
طبقه : 1
وام : 19 م تومان
آدرس : اندیشه خ 13 غربی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
628 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۶ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ۶ شرقی

کد ملک : 15
طبقه : 3
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه خ6 شرقی
قیمت تومان: 2,200,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
646 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۹ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ۹ شرقی

کد ملک : 14
طبقه : 3
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه خ9 شرقی
قیمت تومان: 1,700,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 58
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
641 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه بین ۱۳ و ۱۴ غربی

فروش اپارتمان اندیشه بین ۱۳ و ۱۴ غربی

کد ملک : 13
طبقه : 2
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه بین 13 و 14 غربی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
700 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۱ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۱ شرقی

کد ملک : 11
طبقه : 3
وام :
آدرس : اندیشه خ11 شرقی
قیمت تومان: 1,750,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 64
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
557 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۰ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۰ غربی

کد ملک : 12
طبقه : 2
وام : 17 م تومان
آدرس : اندیشه خ10 غربی
قیمت تومان: 2,100,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
557 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

کد ملک : 8
طبقه : 3
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه خ12 غربی
قیمت تومان: 1,600,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
673 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۳ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۳ شرقی

کد ملک : 6
طبقه : 3
وام : 19 م تومان
آدرس : اندیشه خ 13 شرقی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 42/5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
633 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۵ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۵ غربی

کد ملک : 4
طبقه : دوم
وام : 18 م تومان
آدرس : اندیشه 15 غربی
قیمت تومان: 1,850,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
698 بازدید

فروش اپارتمان خ رفاه ۶

فروش اپارتمان خ رفاه ۶

کد ملک : 3
طبقه : اول
وام : سند ازاد
آدرس : رفاه 6
قیمت تومان: 1,450,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
532 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

کد ملک : 1
طبقه : دوم
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه 13 غربی
قیمت تومان: 2,100,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
688 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴