جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 278
طبقه : 1و2و3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آبان , ۱۳۹۳
516 بازدید

فروش آپارتمان ۴۳متری در اندیشه فاز۱ انتهای۶غربی

فروش آپارتمان ۴۳متری در اندیشه فاز۱ انتهای۶غربی

کد ملک : 265
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 انتهای6غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آبان , ۱۳۹۳
507 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 244
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام مهر , ۱۳۹۳
494 بازدید

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 261
طبقه : 4
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
487 بازدید

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

کد ملک : 257
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ سعدی9
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
514 بازدید

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 255
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
475 بازدید

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 249
طبقه : 6
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
514 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

کد ملک : 252
طبقه : همکف
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
505 بازدید

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 245
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
496 بازدید

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 230
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه خ بهار2
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
549 بازدید

فروش آپارتمان ۵۷شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان ۵۷شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 228
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : 57شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام مهر , ۱۳۹۳
474 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان ۵۴متری در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 218
طبقه : 2
وام : 18م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1680000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام شهریور , ۱۳۹۳
908 بازدید

آپارتمان ۴۷متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱ با وام مهر

آپارتمان ۴۷متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱ با وام مهر

کد ملک : 203
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
550 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 212
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
460 بازدید

فروش آپارتمان۵۳متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۳متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 214
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1880000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
545 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶متر

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶متر

کد ملک : 43
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1850
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
567 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۵۵متری

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۵۵متری

کد ملک : 40
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
546 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶٫۵متری

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶٫۵متری

کد ملک : 38
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1950
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
775 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۴۵متر

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۴۵متر

کد ملک : 5
طبقه : 3
وام : 19م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
599 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم ۵۵متر

فروش آپارتمان شهرک مریم ۵۵متر

کد ملک : 1
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
825 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴