جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در اندیشه خ سعدی ۱

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در اندیشه خ سعدی ۱

کد ملک : 299
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه خ سعدی 1
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۳
670 بازدید

آپارتمان ۴۵متری نوسازبا۴۹م نقددر اندیشه شهرک مریم خ حافظ

آپارتمان ۴۵متری نوسازبا۴۹م نقددر اندیشه شهرک مریم خ حافظ

کد ملک : 289
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ حافظ
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام آبان , ۱۳۹۳
883 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 278
طبقه : 1و2و3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آبان , ۱۳۹۳
670 بازدید

فروش آپارتمان ۴۳متری در اندیشه فاز۱ انتهای۶غربی

فروش آپارتمان ۴۳متری در اندیشه فاز۱ انتهای۶غربی

کد ملک : 265
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 انتهای6غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آبان , ۱۳۹۳
669 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 244
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام مهر , ۱۳۹۳
629 بازدید

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 261
طبقه : 4
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
627 بازدید

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

فروش آپارتمان با۴۰م نقد در اندیشه شهرک مریم خ سعدی۹

کد ملک : 257
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ سعدی9
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
678 بازدید

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان ۴۹متری با وام مهر در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 255
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
622 بازدید

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 249
طبقه : 6
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
680 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

کد ملک : 252
طبقه : همکف
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
638 بازدید

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 245
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
636 بازدید

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 230
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه خ بهار2
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
689 بازدید

فروش آپارتمان ۵۷شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان ۵۷شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 228
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : 57شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام مهر , ۱۳۹۳
622 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان ۵۴متری در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 218
طبقه : 2
وام : 18م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1680000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام شهریور , ۱۳۹۳
1,037 بازدید

آپارتمان ۴۷متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱ با وام مهر

آپارتمان ۴۷متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱ با وام مهر

کد ملک : 203
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
688 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 212
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
599 بازدید

فروش آپارتمان۵۳متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۳متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 214
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1880000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
713 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶متر

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶متر

کد ملک : 43
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1850
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
702 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۵۵متری

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۵۵متری

کد ملک : 40
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
675 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶٫۵متری

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه ۴۶٫۵متری

کد ملک : 38
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1950
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
910 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۴۵متر

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۴۵متر

کد ملک : 5
طبقه : 3
وام : 19م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
729 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴